ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:52  อ่าน 407 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:51  อ่าน 583 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:50  อ่าน 471 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:49  อ่าน 417 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:48  อ่าน 411 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณา เลียบวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:47  อ่าน 417 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดี สพท.นศ.2
ชื่ออาจารย์ : นายธรรมรัตน์ ศรีชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:40  อ่าน 381 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557
ชื่ออาจารย์ : นายสมบูรณ์ ชนะคช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:36  อ่าน 654 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:34  อ่าน 731 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2555
ชื่ออาจารย์ : นางนิรมล โนนเสนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:33  อ่าน 568 ครั้ง
รายละเอียด..