ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:52  อ่าน 458 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:51  อ่าน 655 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:50  อ่าน 521 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:49  อ่าน 473 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:48  อ่าน 465 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณา เลียบวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:47  อ่าน 478 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดี สพท.นศ.2
ชื่ออาจารย์ : นายธรรมรัตน์ ศรีชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:40  อ่าน 436 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557
ชื่ออาจารย์ : นายสมบูรณ์ ชนะคช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:36  อ่าน 726 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:34  อ่าน 786 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2555
ชื่ออาจารย์ : นางนิรมล โนนเสนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:33  อ่าน 652 ครั้ง
รายละเอียด..