ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผลงานการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในโรงเรียน
นางสาวจรรยา เชี่ยววิทย์
นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ B.T.C.
นางสาวภัสมล ตุ้งติก B.T.C. สามัญรุ่นใหญ่
โครงการสัมมนาผู้อำนวยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประจำปี 2559
23 ตุลาคม 2560 วางพวงมาลาถวายความเคารพ เนื่องในพิธีวันปิยมหาราช
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 07 ธ.ค. 61
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 03 ธ.ค. 61
ขอเชิญร่วมประกวด คัดลายมือ เขียนเรียงความ แต่งคำประพันธ์ 24 ก.ค. 61
รับสมัครประธานสภานักเรียน 28 พ.ค. 61
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและรับเงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพปีการศึกษา 2561 22 พ.ค. 61
ลูกเสือดีอย่างไร ถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่น นี้คือตัวอย่างอีกครอบครัวหนึ่งในกิจการลูกเสือจากรุ่นตายายสู่รุ่น 20 พ.ค. 61
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 19 ม.ค. 61
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2561 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 08 ม.ค. 61
กิจการลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
พิธีวางพวงมาลา ทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2561
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
การประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ข่าวสารชุมชนและสังคม
สมาชิกอาสาสมัครอนามัยหมู่บ้าน บำเพ็ญประโยชน์และกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก
ชมรมแทนคุณบ้านเกิด(บ้านทุ่งควาย)และผู้สนับสนุนใจบุญ มอบเครื่องเขียนและนม
คืนเงินวัดทุ่งควาย
วางหรีดเคารพศพ คุณยายเกตุ สิริเณย์
คุณนงลักษณ์ ศรีปาน เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
9 สิงหาคม วันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน
ผลงานดีเด่นโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เทควันโด กีฬาเด่นของโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการค่ายพักแรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
กิจกรรมสภานักเรียน
ผลงานประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ผู้สนับสนุน ประจำปี 2559
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม อบรมพัฒนานักเรียน
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกิจกรรมที่ค่ายลูกเสือสำโรง
วันที่ 6-7เมษายน 2560 ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกิจกรรมปัญญาสมวาร
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
รับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมเยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา 2560
โรงพยาบาลทุ่งสง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งควาย ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งควาย อบรม อย.น้อย ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
30 มีนาคม 2560 การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนเครือข่ายสุจริต สพป.นศ.2
ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามโรงเรียนสุจริต จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฐาน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านสุจริต
เครือข่ายพี่น้องลูกเสือชาวบ้านตำบลเขาโร/ทุ่งสง
ลูกเสือช้าวบ้าน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรมกับพี่น้องลูกเสือชาวบ้านตำบลเขาโร และอำเภอทุ่งสง
เก็บความรู้กับครูโรงเรียนวัดทุ่งควาย
ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 12 พ.ย. 61
ระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 16 ต.ค. 58
Result Based Management 20 ก.ค. 54
คำว่า อัตลักษณ์ของโรงเรียน 13 ก.ค. 54
โรงเรียนขนาดเล็ก : ความท้าทายของสังคมไทย 27 มิ.ย. 54
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 14 มิ.ย. 54
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL) 09 มิ.ย. 54
วันไหว้ครู 08 มิ.ย. 54
การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ชุมชนเฝ้ามองการทำงานของพวกเรา 06 มิ.ย. 54
การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน SBM SCHOOL BASED MANAGEMENT 05 มิ.ย. 54
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 04 ธ.ค. 60
ข้อมูลสารสนเทศ / เอกสารทางวิชาการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 31 มี.ค. 61
SAR ครูรัตน์ 21 มี.ค. 61
SAR นางนิรมล โนนเสนา 21 มี.ค. 61
SAR นางสาวพันธ์ทิพย์ สังวังเลาว์ 21 มี.ค. 61
SAR นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ 20 มี.ค. 61
SAR นางนิรมล โนนเสนา 20 มี.ค. 61
SAR นางสาวเบญจมาศ สมมาตร 20 มี.ค. 61
SAR นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์ 20 มี.ค. 61
ข่าวการศึกษา
ประเมินเข้มครูผู้ช่วย
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินเข้มครูผู้ช่วย จำนวน 4 คน
YOUTUBE กิจกรรม
กิจกรรมหน้าเสาธง
พิธีเข้าประจำการของกองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
วีดีทัศน์โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 2558
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปี 2557 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปี 2557
เยี่ยมการสอนวิชาพละศึกษา ครูพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
    ธันวาคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
23 4 5 6 78
9 10 1112 13 1415
16171819202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
04 ธ.ค. 61
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
05 ธ.ค. 61
หยุดเรียนวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
06 ธ.ค. 61
ประชุมผู้ปกครอง แจกเงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพค่าอุปกรณ์การเรียน
10 ธ.ค. 61
หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ
13 ธ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมครูบุคลากร ต้อนรับครูและบุคลากรใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2010
ปรับปรุง 11/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 4284929
Page Views 4846484
เว็ปหน่วยงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ