ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ผลงานโรงเรียน
ผลงานศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา ฉวาง
2 โรงเรียนพิชัยสิทยธิ์ศึกษา ฉวาง
3 โรงเรียนบ้านคลองขัน กะเปียด ฉวาง
4 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ กะเปียด ฉวาง 0-7552-0004
5 โรงเรียนวัดกะเปียด กะเปียด ฉวาง
6 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ฉวาง ฉวาง
7 โรงเรียนวัดควนสูง ฉวาง ฉวาง
8 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ฉวาง ฉวาง
9 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ฉวาง ฉวาง 0-7546-6292
10 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ฉวาง ฉวาง 0-7548-1416
11 โรงเรียนฉวางสงเคราะห์ ฉวาง ฉวาง
12 โรงเรียนอักษรวิทย์ ฉวาง ฉวาง
13 โรงเรียนวัดวังม่วง ฉวาง ฉวาง
14 โรงเรียนฉวาง ฉวาง ฉวาง
15 โรงเรียนวัดโคกเมรุ นากะชะ ฉวาง
16 โรงเรียนวัดมะเฟือง นากะชะ ฉวาง
17 โรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ นากะชะ ฉวาง 0-7576-2528
18 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม นาเขลียง ฉวาง
19 โรงเรียนวัดนาเขลียง นาเขลียง ฉวาง
20 โรงเรียนวัดศิลา นาแว ฉวาง
21 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ นาแว ฉวาง
22 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ นาแว ฉวาง
23 โรงเรียนวัดควนยูง นาแว ฉวาง
24 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาแว ฉวาง
25 โรงเรียนวัดมะปรางงาม ละอาย ฉวาง
26 โรงเรียนบ้านสวนอาย ละอาย ฉวาง
27 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ละอาย ฉวาง 0-7536-1614
28 โรงเรียนบ้านโคกยาง ละอาย ฉวาง
29 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ ละอาย ฉวาง
30 โรงเรียนบ้านป่าพาด ละอาย ฉวาง 0-7536-1527
31 โรงเรียนอนุบาลบุญญธิดา ละอาย ฉวาง
32 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา หลักช้าง ฉวาง
33 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ห้วยปริก ฉวาง 075-520334
34 โรงเรียนบ้านคลองสาย ห้วยปริก ฉวาง 075450020
35 โรงเรียนบ้านห้วยปริก ห้วยปริก ฉวาง
36 โรงเรียนวัดไม้เรียง ไม้เรียง ฉวาง
37 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ไม้เรียง ฉวาง
38 โรงเรียนบ้านกันละ ไม้เรียง ฉวาง
39 โรงเรียนวัดหาดสูง ไม้เรียง ฉวาง 0-7567-1238
40 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว ไม้เรียง ฉวาง 0-7540-8271
41 โรงเรียนเจริญมิตร ไม้เรียง ฉวาง
42 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ไสหร้า ฉวาง
43 โรงเรียนวัดโคกหาด ไสหร้า ฉวาง
44 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ไสหร้า ฉวาง
45 โรงเรียนวัดควนสะตอ ไสหร้า ฉวาง
46 โรงเรียนเจริญวิทย์ ไสหร้า ฉวาง 075-486737
47 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ไสหร้า ฉวาง
48 โรงเรียนสหวิทยากร ไสหร้า ฉวาง
49 โรงเรียนบ้านควน ไสหร้า ฉวาง 0-7548-1419
50 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ไสหร้า ฉวาง
51 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง
52 โรงเรียนบ้านคลองงา ช้างกลาง ช้างกลาง
53 โรงเรียนบ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง
54 โรงเรียนบ้านจันดี ช้างกลาง ช้างกลาง
55 โรงเรียนจันดีพิทยาคม ช้างกลาง ช้างกลาง
56 โรงเรียนวัดควนส้าน ช้างกลาง ช้างกลาง
57 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ช้างกลาง ช้างกลาง
58 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน ช้างกลาง ช้างกลาง
59 โรงเรียนบ้านคลองกุย ช้างกลาง ช้างกลาง
60 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ช้างกลาง ช้างกลาง
61 โรงเรียนบ้านนา ช้างกลาง ช้างกลาง
62 โรงเรียนวัดสวนขัน สวนขัน ช้างกลาง
63 โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ สวนขัน ช้างกลาง
64 โรงเรียนบ้านไทรงาม สวนขัน ช้างกลาง
65 โรงเรียนบ้านคลองปีก สวนขัน ช้างกลาง
66 โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ สวนขัน ช้างกลาง
67 โรงเรียนบ้านหนองเตย หลักช้าง ช้างกลาง
68 โรงเรียนวัดหลักช้าง หลักช้าง ช้างกลาง
69 โรงเรียนบ้านควนตม หลักช้าง ช้างกลาง
70 โรงเรียนพึ่งตนเอง หลักช้าง ช้างกลาง
71 โรงเรียนวัดจันดี หลักช้าง ช้างกลาง
72 โรงเรียนบ้านนาปราน หลักช้าง ช้างกลาง
73 โรงเรียนจุฑาวิทย์ ถ้ำพรรณรา
74 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง คลองเส ถ้ำพรรณรา
75 โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง คลองเส ถ้ำพรรณรา
76 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งาม ดุสิต ถ้ำพรรณรา
77 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
78 โรงเรียนบ้านพรุวง ดุสิต ถ้ำพรรณรา
79 โรงเรียนวัดสวนพิกุล ดุสิต ถ้ำพรรณรา
80 โรงเรียนพรรณราชลเขต ดุสิต ถ้ำพรรณรา
81 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
82 โรงเรียนวัดปากท่าซอง ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
83 โรงเรียนบ้านปลายรา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
84 โรงเรียนบ้านวังตลับ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
85 โรงเรียนบ้านนาพา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
86 โรงเรียนบ้านปลายเส ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
87 โรงเรียนวัดควนกอ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
88 โรงเรียนบ้านคลองตูก กะปาง ทุ่งสง
89 โรงเรียนบ้านพูน กะปาง ทุ่งสง
90 โรงเรียนวัดกะโสม กะปาง ทุ่งสง 0-7547-9612
91 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กะปาง ทุ่งสง 0-7528-6115
92 โรงเรียนอนุบาลคำหง กะปาง ทุ่งสง
93 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้มค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กะปาง ทุ่งสง
94 โรงเรียนอนุบาลคำแหง กะปาง ทุ่งสง
95 โรงเรียนบ้านทุ่งกลาง ควนกรด ทุ่งสง 0878832608
96 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ควนกรด ทุ่งสง
97 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ควนกรด ทุ่งสง
98 โรงเรียนบ้านหน้าเขา ควนกรด ทุ่งสง
99 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ควนกรด ทุ่งสง 0-7542-2008
100 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ชะมาย ทุ่งสง 0-7541-2375
101 โรงเรียนวัดวังหีบ ชะมาย ทุ่งสง 0 7545 0037
102 โรงเรียนวัดเขากลาย ชะมาย ทุ่งสง
103 โรงเรียนบ้านพรพรหม ชะมาย ทุ่งสง 0908027993
104 โรงเรียนมหาราช ๓ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7541-2892
105 โรงเรียนมนต์หทัย ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
106 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
107 โรงเรียนทุ่งสง ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
108 โรงเรียนบ้านจำปา ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7545-0040
109 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
110 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7577-3275
111 โรงเรียนบ้านชายคลอง ที่วัง ทุ่งสง 0818801236
112 โรงเรียนวัดควนชม ที่วัง ทุ่งสง 0899098898
113 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ที่วัง ทุ่งสง
114 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ที่วัง ทุ่งสง
115 โรงเรียนวัดก้างปลา ที่วัง ทุ่งสง 0-75-538-311
116 โรงเรียนบ้านวังยวน ที่วัง ทุ่งสง 0-7575-6078
117 โรงเรียนบ้านคอกช้าง นาหลวงเสน ทุ่งสง
118 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ นาหลวงเสน ทุ่งสง
119 โรงเรียนวัดศิลาราย นาหลวงเสน ทุ่งสง
120 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นาหลวงเสน ทุ่งสง
121 โรงเรียนบ้านเกาะปราง นาโพธิ์ ทุ่งสง
122 โรงเรียนบ้านบนควน นาโพธิ์ ทุ่งสง 075755369
123 โรงเรียนบ้านเกาะยวน นาโพธิ์ ทุ่งสง
124 โรงเรียนบ้านบ่อมอง นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7547-9626
125 โรงเรียนวัดวังขรี นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
126 โรงเรียนบ้านวังยาว นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7547-9519
127 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
128 โรงเรียนบ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง
129 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด น้ำตก ทุ่งสง
130 โรงเรียนบ้านน้ำตก น้ำตก ทุ่งสง
131 โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง
132 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง
133 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
134 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้ม ปากแพรก ทุ่งสง
135 โรงเรียนเสริมปัญญา ปากแพรก ทุ่งสง
136 โรงเรียนรัตนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
137 โรงเรียนเจริญวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
138 โรงเรียนกาญจนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
139 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7541-2030
140 โรงเรียนบ้านนาป่าประชาสรรค์ หนองหงส์ ทุ่งสง
141 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7532-8497
142 โรงเรียนบ้านคลองขุด หนองหงส์ ทุ่งสง 075302043
143 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เขาขาว ทุ่งสง 0-7547-9150
144 โรงเรียนวัดนิคมคีรี เขาขาว ทุ่งสง
145 โรงเรียนบ้านไสส้าน เขาขาว ทุ่งสง
146 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ เขาขาว ทุ่งสง
147 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม เขาขาว ทุ่งสง 0-7545-0035
148 โรงเรียนบ้านเขาตาว เขาขาว ทุ่งสง
149 โรงเรียนบ้านวังเต่า เขาโร ทุ่งสง
150 โรงเรียนบ้านหนองปลิง เขาโร ทุ่งสง 0-7536-3465
151 โรงเรียนบ้านนาพรุ เขาโร ทุ่งสง 0-75479698
152 โรงเรียนบ้านหนองท่อม เขาโร ทุ่งสง 075774334
153 โรงเรียนวัดเขาโร เขาโร ทุ่งสง
154 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เขาโร ทุ่งสง 089-2838340
155 โรงเรียนบ้านบางปรน กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
156 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
157 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 0-7540-0012
158 โรงเรียนบ้านบ่อปลา กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
159 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
160 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ กุแหระ ทุ่งใหญ่ -
161 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ กุแหระ ทุ่งใหญ่
162 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน กุแหระ ทุ่งใหญ่
163 โรงเรียนราชเวชพิศาล กุแหระ ทุ่งใหญ่
164 โรงเรียนบ้านวังหิน ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
165 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
166 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075450057
167 โรงเรียนวัดควนยูง ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
168 โรงเรียนบ้านโคกวัด ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075-450-056
169 โรงเรียนวัดคลังสินธาราม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
170 โรงเรียนวัดใหม่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
171 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
172 โรงเรียนบ้านก่องาม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
173 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
174 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
175 โรงเรียนวัดขนาน ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
176 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9237
177 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
178 โรงเรียนไกรแก้ว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
179 โรงเรียนบ้านบางตะเภา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7536-8677, 0-7545-0055
180 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
181 โรงเรียนบ้านพอโกบ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
182 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
183 โรงเรียนวัดควนสระบัว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
184 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
185 โรงเรียนบ้านนาท่อม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
186 โรงเรียนวัดท่ายาง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9217
187 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม บางรูป ทุ่งใหญ่
188 โรงเรียนบ้านบางรูป บางรูป ทุ่งใหญ่
189 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด บางรูป ทุ่งใหญ่
190 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ บางรูป ทุ่งใหญ่
191 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ปริก ทุ่งใหญ่ 075450062
192 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ปริก ทุ่งใหญ่
193 โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปริก ทุ่งใหญ่
194 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ ปริก ทุ่งใหญ่
195 โรงเรียนวัดควน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7547-9354-5
196 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ปริก ทุ่งใหญ่
197 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7548-9192
198 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ปริก ทุ่งใหญ่
199 โรงเรียนบ้านควนลำภู ปริก ทุ่งใหญ่
200 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ปริก ทุ่งใหญ่
201 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ทุ่งสง นาบอน 0-7547-9365
202 โรงเรียนวัดหนองดี ทุ่งสง นาบอน 0-7545-0067
203 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ทุ่งสง นาบอน
204 โรงเรียนบ้านคลองโอม ทุ่งสง นาบอน
205 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก ทุ่งสง นาบอน
206 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาบอน นาบอน
207 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ นาบอน นาบอน
208 โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน นาบอน
209 โรงเรียนประชาอุทิศ นาบอน นาบอน
210 โรงเรียนบ้านคลองจัง (วรรณ - สิงห์อุทิศ) นาบอน นาบอน
211 โรงเรียนสหมิตรบำรุง นาบอน นาบอน
212 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน นาบอน
213 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 แก้วแสน นาบอน
214 โรงเรียนวัดเกาะสระ แก้วแสน นาบอน
215 โรงเรียนบ้านหนองยาง แก้วแสน นาบอน 0-7547-9450
216 โรงเรียนนาบอน แก้วแสน นาบอน
217 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ แก้วแสน นาบอน
218 โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย บางขัน บางขัน
219 โรงเรียนบ้านควนประ บางขัน บางขัน -
220 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บางขัน บางขัน
221 โรงเรียนบ้านปากแพรก บางขัน บางขัน 0-7537-1058
222 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ บางขัน บางขัน
223 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางขัน บางขัน
224 โรงเรียนบ้านนาตำเสา บ้านนิคม บางขัน
225 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนิคม บางขัน 0-7545-0072
226 โรงเรียนสมสรร บ้านนิคม บางขัน
227 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน บ้านนิคม บางขัน 0-7547-9838
228 โรงเรียนบางขันวิทยา บ้านลำนาว บางขัน
229 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ บ้านลำนาว บางขัน
230 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ บ้านลำนาว บางขัน 075-450130
231 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ บ้านลำนาว บางขัน
232 โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 บ้านลำนาว บางขัน 075-450074
233 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ บ้านลำนาว บางขัน
234 โรงเรียนวัดลำนาว บ้านลำนาว บางขัน 0-7537-1051
235 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) วังหิน บางขัน
236 โรงเรียนวัดวังหิน วังหิน บางขัน
237 โรงเรียนบ้านหนองเจ วังหิน บางขัน
238 โรงเรียนบ้านสวน วังหิน บางขัน
239 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 กะทูน พิปูน
240 โรงเรียนวัดนางเอื้อย กะทูน พิปูน
241 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง กะทูน พิปูน
242 โรงเรียนวัดปากจัง กะทูน พิปูน
243 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว ควนกลาง พิปูน
244 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ควนกลาง พิปูน
245 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว ควนกลาง พิปูน
246 โรงเรียนบ้านวังวัว ควนกลาง พิปูน
247 โรงเรียนวัดโบราณาราม พิปูน พิปูน
248 โรงเรียนวัดมังคลาราม พิปูน พิปูน 0-7549-9010
249 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง พิปูน พิปูน
250 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา พิปูน พิปูน
251 โรงเรียนบ้านนาเหนือ ยางค้อม พิปูน
252 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ ยางค้อม พิปูน 0-7535-0696
253 โรงเรียนวัดยางค้อม ยางค้อม พิปูน
254 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ เขาพระ พิปูน
255 โรงเรียนบ้านปากระแนะ เขาพระ พิปูน
256 โรงเรียนวัดในไร่ เขาพระ พิปูน
257 โรงเรียนวัดหน้าเขา เขาพระ พิปูน
258 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เขาพระ พิปูน 075483013