ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี 2554
คณะกรรมการนักเรียน(สภานักเรียน) ปี 2554
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียน ปี 2553-ปัจจุบัน
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูปี 2556-2563
รายชื่อผู้สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2556
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนพิชัยสิทยธิ์ศึกษา ฉวาง
2 โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา ฉวาง
3 โรงเรียนบ้านคลองขัน กะเปียด ฉวาง
4 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ กะเปียด ฉวาง 0-7552-0004
5 โรงเรียนวัดกะเปียด กะเปียด ฉวาง
6 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ฉวาง ฉวาง
7 โรงเรียนวัดควนสูง ฉวาง ฉวาง
8 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ฉวาง ฉวาง 0-7546-6292
9 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ฉวาง ฉวาง 0-7548-1416
10 โรงเรียนฉวางสงเคราะห์ ฉวาง ฉวาง
11 โรงเรียนฉวาง ฉวาง ฉวาง
12 โรงเรียนอักษรวิทย์ ฉวาง ฉวาง
13 โรงเรียนวัดวังม่วง ฉวาง ฉวาง
14 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ฉวาง ฉวาง
15 โรงเรียนวัดมะเฟือง นากะชะ ฉวาง
16 โรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ นากะชะ ฉวาง 0-7576-2528
17 โรงเรียนวัดโคกเมรุ นากะชะ ฉวาง
18 โรงเรียนวัดนาเขลียง นาเขลียง ฉวาง
19 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม นาเขลียง ฉวาง
20 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ นาแว ฉวาง
21 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาแว ฉวาง
22 โรงเรียนวัดควนยูง นาแว ฉวาง
23 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ นาแว ฉวาง
24 โรงเรียนวัดศิลา นาแว ฉวาง
25 โรงเรียนวัดมะปรางงาม ละอาย ฉวาง
26 โรงเรียนบ้านสวนอาย ละอาย ฉวาง
27 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ละอาย ฉวาง 0-7536-1614
28 โรงเรียนบ้านโคกยาง ละอาย ฉวาง
29 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ ละอาย ฉวาง
30 โรงเรียนบ้านป่าพาด ละอาย ฉวาง 0-7536-1527
31 โรงเรียนอนุบาลบุญญธิดา ละอาย ฉวาง
32 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา หลักช้าง ฉวาง
33 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ห้วยปริก ฉวาง 075-520334
34 โรงเรียนบ้านคลองสาย ห้วยปริก ฉวาง 075450020
35 โรงเรียนบ้านห้วยปริก ห้วยปริก ฉวาง
36 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ไม้เรียง ฉวาง
37 โรงเรียนวัดไม้เรียง ไม้เรียง ฉวาง
38 โรงเรียนบ้านกันละ ไม้เรียง ฉวาง
39 โรงเรียนวัดหาดสูง ไม้เรียง ฉวาง 0-7567-1238
40 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว ไม้เรียง ฉวาง 0-7540-8271
41 โรงเรียนเจริญมิตร ไม้เรียง ฉวาง
42 โรงเรียนเจริญวิทย์ ไสหร้า ฉวาง 075-486737
43 โรงเรียนวัดควนสะตอ ไสหร้า ฉวาง
44 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ไสหร้า ฉวาง
45 โรงเรียนสหวิทยากร ไสหร้า ฉวาง
46 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ไสหร้า ฉวาง
47 โรงเรียนบ้านควน ไสหร้า ฉวาง 0-7548-1419
48 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ไสหร้า ฉวาง
49 โรงเรียนวัดโคกหาด ไสหร้า ฉวาง
50 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ไสหร้า ฉวาง
51 โรงเรียนบ้านคลองงา ช้างกลาง ช้างกลาง
52 โรงเรียนบ้านจันดี ช้างกลาง ช้างกลาง
53 โรงเรียนบ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง
54 โรงเรียนจันดีพิทยาคม ช้างกลาง ช้างกลาง
55 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน ช้างกลาง ช้างกลาง
56 โรงเรียนวัดควนส้าน ช้างกลาง ช้างกลาง
57 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ช้างกลาง ช้างกลาง
58 โรงเรียนบ้านคลองกุย ช้างกลาง ช้างกลาง
59 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ช้างกลาง ช้างกลาง
60 โรงเรียนบ้านนา ช้างกลาง ช้างกลาง
61 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง
62 โรงเรียนบ้านไทรงาม สวนขัน ช้างกลาง
63 โรงเรียนบ้านคลองปีก สวนขัน ช้างกลาง
64 โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ สวนขัน ช้างกลาง
65 โรงเรียนวัดสวนขัน สวนขัน ช้างกลาง
66 โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ สวนขัน ช้างกลาง
67 โรงเรียนบ้านหนองเตย หลักช้าง ช้างกลาง
68 โรงเรียนวัดหลักช้าง หลักช้าง ช้างกลาง
69 โรงเรียนบ้านควนตม หลักช้าง ช้างกลาง
70 โรงเรียนพึ่งตนเอง หลักช้าง ช้างกลาง
71 โรงเรียนวัดจันดี หลักช้าง ช้างกลาง
72 โรงเรียนบ้านนาปราน หลักช้าง ช้างกลาง
73 โรงเรียนจุฑาวิทย์ ถ้ำพรรณรา
74 โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง คลองเส ถ้ำพรรณรา
75 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง คลองเส ถ้ำพรรณรา
76 โรงเรียนบ้านพรุวง ดุสิต ถ้ำพรรณรา
77 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
78 โรงเรียนวัดสวนพิกุล ดุสิต ถ้ำพรรณรา
79 โรงเรียนพรรณราชลเขต ดุสิต ถ้ำพรรณรา
80 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
81 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งาม ดุสิต ถ้ำพรรณรา
82 โรงเรียนวัดปากท่าซอง ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
83 โรงเรียนบ้านปลายรา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
84 โรงเรียนบ้านวังตลับ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
85 โรงเรียนบ้านนาพา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
86 โรงเรียนวัดควนกอ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
87 โรงเรียนบ้านปลายเส ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
88 โรงเรียนบ้านคลองตูก กะปาง ทุ่งสง
89 โรงเรียนบ้านพูน กะปาง ทุ่งสง
90 โรงเรียนวัดกะโสม กะปาง ทุ่งสง 0-7547-9612
91 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กะปาง ทุ่งสง 0-7528-6115
92 โรงเรียนอนุบาลคำหง กะปาง ทุ่งสง
93 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้มค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กะปาง ทุ่งสง
94 โรงเรียนอนุบาลคำแหง กะปาง ทุ่งสง
95 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ควนกรด ทุ่งสง
96 โรงเรียนบ้านทุ่งกลาง ควนกรด ทุ่งสง 0878832608
97 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ควนกรด ทุ่งสง
98 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ควนกรด ทุ่งสง 0-7542-2008
99 โรงเรียนบ้านหน้าเขา ควนกรด ทุ่งสง
100 โรงเรียนวัดเขากลาย ชะมาย ทุ่งสง
101 โรงเรียนวัดวังหีบ ชะมาย ทุ่งสง 0 7545 0037
102 โรงเรียนบ้านพรพรหม ชะมาย ทุ่งสง 0908027993
103 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ชะมาย ทุ่งสง 0-7541-2375
104 โรงเรียนมนต์หทัย ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
105 โรงเรียนทุ่งสง ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
106 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
107 โรงเรียนบ้านจำปา ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7545-0040
108 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
109 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7577-3275
110 โรงเรียนมหาราช ๓ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7541-2892
111 โรงเรียนบ้านชายคลอง ที่วัง ทุ่งสง 0818801236
112 โรงเรียนวัดควนชม ที่วัง ทุ่งสง 0899098898
113 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ที่วัง ทุ่งสง
114 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ที่วัง ทุ่งสง
115 โรงเรียนวัดก้างปลา ที่วัง ทุ่งสง 0-75-538-311
116 โรงเรียนบ้านวังยวน ที่วัง ทุ่งสง 0-7575-6078
117 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ นาหลวงเสน ทุ่งสง
118 โรงเรียนวัดศิลาราย นาหลวงเสน ทุ่งสง
119 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นาหลวงเสน ทุ่งสง
120 โรงเรียนบ้านคอกช้าง นาหลวงเสน ทุ่งสง
121 โรงเรียนบ้านบนควน นาโพธิ์ ทุ่งสง 075755369
122 โรงเรียนบ้านเกาะยวน นาโพธิ์ ทุ่งสง
123 โรงเรียนบ้านเกาะปราง นาโพธิ์ ทุ่งสง
124 โรงเรียนบ้านบ่อมอง นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7547-9626
125 โรงเรียนวัดวังขรี นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
126 โรงเรียนบ้านวังยาว นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7547-9519
127 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
128 โรงเรียนบ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง
129 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด น้ำตก ทุ่งสง
130 โรงเรียนบ้านน้ำตก น้ำตก ทุ่งสง
131 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
132 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้ม ปากแพรก ทุ่งสง
133 โรงเรียนเสริมปัญญา ปากแพรก ทุ่งสง
134 โรงเรียนรัตนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
135 โรงเรียนเจริญวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
136 โรงเรียนกาญจนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
137 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง
138 โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง
139 โรงเรียนบ้านนาป่าประชาสรรค์ หนองหงส์ ทุ่งสง
140 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7532-8497
141 โรงเรียนบ้านคลองขุด หนองหงส์ ทุ่งสง 075302043
142 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7541-2030
143 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ เขาขาว ทุ่งสง
144 โรงเรียนบ้านไสส้าน เขาขาว ทุ่งสง
145 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม เขาขาว ทุ่งสง 0-7545-0035
146 โรงเรียนบ้านเขาตาว เขาขาว ทุ่งสง
147 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เขาขาว ทุ่งสง 0-7547-9150
148 โรงเรียนวัดนิคมคีรี เขาขาว ทุ่งสง
149 โรงเรียนบ้านนาพรุ เขาโร ทุ่งสง 0-75479698
150 โรงเรียนวัดเขาโร เขาโร ทุ่งสง
151 โรงเรียนบ้านหนองท่อม เขาโร ทุ่งสง 075774334
152 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เขาโร ทุ่งสง 089-2838340
153 โรงเรียนบ้านวังเต่า เขาโร ทุ่งสง
154 โรงเรียนบ้านหนองปลิง เขาโร ทุ่งสง 0-7536-3465
155 โรงเรียนบ้านบางปรน กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
156 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
157 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 0-7540-0012
158 โรงเรียนบ้านบ่อปลา กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
159 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
160 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ กุแหระ ทุ่งใหญ่ -
161 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ กุแหระ ทุ่งใหญ่
162 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน กุแหระ ทุ่งใหญ่
163 โรงเรียนราชเวชพิศาล กุแหระ ทุ่งใหญ่
164 โรงเรียนบ้านวังหิน ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
165 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
166 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075450057
167 โรงเรียนวัดควนยูง ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
168 โรงเรียนบ้านโคกวัด ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075-450-056
169 โรงเรียนวัดใหม่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
170 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
171 โรงเรียนบ้านก่องาม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
172 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
173 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
174 โรงเรียนวัดขนาน ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
175 โรงเรียนวัดคลังสินธาราม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
176 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
177 โรงเรียนไกรแก้ว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
178 โรงเรียนบ้านพอโกบ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
179 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
180 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
181 โรงเรียนบ้านบางตะเภา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7536-8677, 0-7545-0055
182 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
183 โรงเรียนวัดควนสระบัว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
184 โรงเรียนบ้านนาท่อม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
185 โรงเรียนวัดท่ายาง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9217
186 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9237
187 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม บางรูป ทุ่งใหญ่
188 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด บางรูป ทุ่งใหญ่
189 โรงเรียนบ้านบางรูป บางรูป ทุ่งใหญ่
190 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ บางรูป ทุ่งใหญ่
191 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ปริก ทุ่งใหญ่
192 โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปริก ทุ่งใหญ่
193 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ปริก ทุ่งใหญ่
194 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ ปริก ทุ่งใหญ่
195 โรงเรียนวัดควน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7547-9354-5
196 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ปริก ทุ่งใหญ่
197 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7548-9192
198 โรงเรียนบ้านควนลำภู ปริก ทุ่งใหญ่
199 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ปริก ทุ่งใหญ่
200 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ปริก ทุ่งใหญ่ 075450062
201 โรงเรียนวัดหนองดี ทุ่งสง นาบอน 0-7545-0067
202 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ทุ่งสง นาบอน
203 โรงเรียนบ้านคลองโอม ทุ่งสง นาบอน
204 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก ทุ่งสง นาบอน
205 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ทุ่งสง นาบอน 0-7547-9365
206 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ นาบอน นาบอน
207 โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน นาบอน
208 โรงเรียนประชาอุทิศ นาบอน นาบอน
209 โรงเรียนบ้านคลองจัง (วรรณ - สิงห์อุทิศ) นาบอน นาบอน
210 โรงเรียนสหมิตรบำรุง นาบอน นาบอน
211 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน นาบอน
212 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาบอน นาบอน
213 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 แก้วแสน นาบอน
214 โรงเรียนวัดเกาะสระ แก้วแสน นาบอน
215 โรงเรียนบ้านหนองยาง แก้วแสน นาบอน 0-7547-9450
216 โรงเรียนนาบอน แก้วแสน นาบอน
217 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ แก้วแสน นาบอน
218 โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย บางขัน บางขัน
219 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บางขัน บางขัน
220 โรงเรียนบ้านควนประ บางขัน บางขัน -
221 โรงเรียนบ้านปากแพรก บางขัน บางขัน 0-7537-1058
222 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางขัน บางขัน
223 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ บางขัน บางขัน
224 โรงเรียนบ้านนาตำเสา บ้านนิคม บางขัน
225 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนิคม บางขัน 0-7545-0072
226 โรงเรียนสมสรร บ้านนิคม บางขัน
227 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน บ้านนิคม บางขัน 0-7547-9838
228 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ บ้านลำนาว บางขัน
229 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ บ้านลำนาว บางขัน
230 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ บ้านลำนาว บางขัน 075-450130
231 โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 บ้านลำนาว บางขัน 075-450074
232 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ บ้านลำนาว บางขัน
233 โรงเรียนวัดลำนาว บ้านลำนาว บางขัน 0-7537-1051
234 โรงเรียนบางขันวิทยา บ้านลำนาว บางขัน
235 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) วังหิน บางขัน
236 โรงเรียนบ้านสวน วังหิน บางขัน
237 โรงเรียนวัดวังหิน วังหิน บางขัน
238 โรงเรียนบ้านหนองเจ วังหิน บางขัน
239 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 กะทูน พิปูน
240 โรงเรียนวัดนางเอื้อย กะทูน พิปูน
241 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง กะทูน พิปูน
242 โรงเรียนวัดปากจัง กะทูน พิปูน
243 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว ควนกลาง พิปูน
244 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ควนกลาง พิปูน
245 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว ควนกลาง พิปูน
246 โรงเรียนบ้านวังวัว ควนกลาง พิปูน
247 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง พิปูน พิปูน
248 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา พิปูน พิปูน
249 โรงเรียนวัดโบราณาราม พิปูน พิปูน
250 โรงเรียนวัดมังคลาราม พิปูน พิปูน 0-7549-9010
251 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ ยางค้อม พิปูน 0-7535-0696
252 โรงเรียนวัดยางค้อม ยางค้อม พิปูน
253 โรงเรียนบ้านนาเหนือ ยางค้อม พิปูน
254 โรงเรียนบ้านปากระแนะ เขาพระ พิปูน
255 โรงเรียนวัดในไร่ เขาพระ พิปูน
256 โรงเรียนวัดหน้าเขา เขาพระ พิปูน
257 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เขาพระ พิปูน 075483013
258 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ เขาพระ พิปูน