ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนพิชัยสิทยธิ์ศึกษา ฉวาง
2 โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา ฉวาง
3 โรงเรียนบ้านคลองขัน กะเปียด ฉวาง
4 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ กะเปียด ฉวาง 0-7552-0004
5 โรงเรียนวัดกะเปียด กะเปียด ฉวาง
6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ฉวาง ฉวาง 0-7548-1416
7 โรงเรียนฉวางสงเคราะห์ ฉวาง ฉวาง
8 โรงเรียนฉวาง ฉวาง ฉวาง
9 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ฉวาง ฉวาง 0-7546-6292
10 โรงเรียนอักษรวิทย์ ฉวาง ฉวาง
11 โรงเรียนวัดวังม่วง ฉวาง ฉวาง
12 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ฉวาง ฉวาง
13 โรงเรียนวัดควนสูง ฉวาง ฉวาง
14 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ฉวาง ฉวาง
15 โรงเรียนวัดมะเฟือง นากะชะ ฉวาง
16 โรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ นากะชะ ฉวาง 0-7576-2528
17 โรงเรียนวัดโคกเมรุ นากะชะ ฉวาง
18 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม นาเขลียง ฉวาง
19 โรงเรียนวัดนาเขลียง นาเขลียง ฉวาง
20 โรงเรียนวัดควนยูง นาแว ฉวาง
21 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาแว ฉวาง
22 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ นาแว ฉวาง
23 โรงเรียนวัดศิลา นาแว ฉวาง
24 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ นาแว ฉวาง
25 โรงเรียนบ้านโคกยาง ละอาย ฉวาง
26 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ ละอาย ฉวาง
27 โรงเรียนบ้านป่าพาด ละอาย ฉวาง 0-7536-1527
28 โรงเรียนอนุบาลบุญญธิดา ละอาย ฉวาง
29 โรงเรียนวัดมะปรางงาม ละอาย ฉวาง
30 โรงเรียนบ้านสวนอาย ละอาย ฉวาง
31 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ละอาย ฉวาง 0-7536-1614
32 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา หลักช้าง ฉวาง
33 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ห้วยปริก ฉวาง 075-520334
34 โรงเรียนบ้านคลองสาย ห้วยปริก ฉวาง 075450020
35 โรงเรียนบ้านห้วยปริก ห้วยปริก ฉวาง
36 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ไม้เรียง ฉวาง
37 โรงเรียนวัดไม้เรียง ไม้เรียง ฉวาง
38 โรงเรียนบ้านกันละ ไม้เรียง ฉวาง
39 โรงเรียนเจริญมิตร ไม้เรียง ฉวาง
40 โรงเรียนวัดหาดสูง ไม้เรียง ฉวาง 0-7567-1238
41 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว ไม้เรียง ฉวาง 0-7540-8271
42 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ไสหร้า ฉวาง
43 โรงเรียนสหวิทยากร ไสหร้า ฉวาง
44 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ไสหร้า ฉวาง
45 โรงเรียนบ้านควน ไสหร้า ฉวาง 0-7548-1419
46 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ไสหร้า ฉวาง
47 โรงเรียนวัดโคกหาด ไสหร้า ฉวาง
48 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ไสหร้า ฉวาง
49 โรงเรียนเจริญวิทย์ ไสหร้า ฉวาง 075-486737
50 โรงเรียนวัดควนสะตอ ไสหร้า ฉวาง
51 โรงเรียนบ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง
52 โรงเรียนบ้านจันดี ช้างกลาง ช้างกลาง
53 โรงเรียนจันดีพิทยาคม ช้างกลาง ช้างกลาง
54 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน ช้างกลาง ช้างกลาง
55 โรงเรียนวัดควนส้าน ช้างกลาง ช้างกลาง
56 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ช้างกลาง ช้างกลาง
57 โรงเรียนบ้านคลองกุย ช้างกลาง ช้างกลาง
58 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ช้างกลาง ช้างกลาง
59 โรงเรียนบ้านนา ช้างกลาง ช้างกลาง
60 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง
61 โรงเรียนบ้านคลองงา ช้างกลาง ช้างกลาง
62 โรงเรียนบ้านไทรงาม สวนขัน ช้างกลาง
63 โรงเรียนบ้านคลองปีก สวนขัน ช้างกลาง
64 โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ สวนขัน ช้างกลาง
65 โรงเรียนวัดสวนขัน สวนขัน ช้างกลาง
66 โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ สวนขัน ช้างกลาง
67 โรงเรียนบ้านควนตม หลักช้าง ช้างกลาง
68 โรงเรียนพึ่งตนเอง หลักช้าง ช้างกลาง
69 โรงเรียนวัดจันดี หลักช้าง ช้างกลาง
70 โรงเรียนบ้านนาปราน หลักช้าง ช้างกลาง
71 โรงเรียนบ้านหนองเตย หลักช้าง ช้างกลาง
72 โรงเรียนวัดหลักช้าง หลักช้าง ช้างกลาง
73 โรงเรียนจุฑาวิทย์ ถ้ำพรรณรา
74 โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง คลองเส ถ้ำพรรณรา
75 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง คลองเส ถ้ำพรรณรา
76 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
77 โรงเรียนบ้านพรุวง ดุสิต ถ้ำพรรณรา
78 โรงเรียนวัดสวนพิกุล ดุสิต ถ้ำพรรณรา
79 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
80 โรงเรียนพรรณราชลเขต ดุสิต ถ้ำพรรณรา
81 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งาม ดุสิต ถ้ำพรรณรา
82 โรงเรียนวัดปากท่าซอง ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
83 โรงเรียนบ้านปลายรา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
84 โรงเรียนบ้านวังตลับ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
85 โรงเรียนบ้านนาพา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
86 โรงเรียนวัดควนกอ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
87 โรงเรียนบ้านปลายเส ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
88 โรงเรียนวัดกะโสม กะปาง ทุ่งสง 0-7547-9612
89 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กะปาง ทุ่งสง 0-7528-6115
90 โรงเรียนอนุบาลคำหง กะปาง ทุ่งสง
91 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้มค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กะปาง ทุ่งสง
92 โรงเรียนอนุบาลคำแหง กะปาง ทุ่งสง
93 โรงเรียนบ้านคลองตูก กะปาง ทุ่งสง
94 โรงเรียนบ้านพูน กะปาง ทุ่งสง
95 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ควนกรด ทุ่งสง
96 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ควนกรด ทุ่งสง 0-7542-2008
97 โรงเรียนบ้านหน้าเขา ควนกรด ทุ่งสง
98 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ควนกรด ทุ่งสง
99 โรงเรียนบ้านพรพรหม ชะมาย ทุ่งสง 0908027993
100 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ชะมาย ทุ่งสง 0-7541-2375
101 โรงเรียนวัดเขากลาย ชะมาย ทุ่งสง
102 โรงเรียนวัดวังหีบ ชะมาย ทุ่งสง 0 7545 0037
103 โรงเรียนทุ่งสง ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
104 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
105 โรงเรียนบ้านจำปา ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7545-0040
106 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
107 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7577-3275
108 โรงเรียนมหาราช ๓ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7541-2892
109 โรงเรียนมนต์หทัย ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
110 โรงเรียนบ้านชายคลอง ที่วัง ทุ่งสง 0818801236
111 โรงเรียนวัดควนชม ที่วัง ทุ่งสง 0899098898
112 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ที่วัง ทุ่งสง
113 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ที่วัง ทุ่งสง
114 โรงเรียนวัดก้างปลา ที่วัง ทุ่งสง 0-75-538-311
115 โรงเรียนบ้านวังยวน ที่วัง ทุ่งสง 0-7575-6078
116 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ นาหลวงเสน ทุ่งสง
117 โรงเรียนวัดศิลาราย นาหลวงเสน ทุ่งสง
118 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นาหลวงเสน ทุ่งสง
119 โรงเรียนบ้านคอกช้าง นาหลวงเสน ทุ่งสง
120 โรงเรียนบ้านบนควน นาโพธิ์ ทุ่งสง 075755369
121 โรงเรียนบ้านเกาะยวน นาโพธิ์ ทุ่งสง
122 โรงเรียนบ้านเกาะปราง นาโพธิ์ ทุ่งสง
123 โรงเรียนวัดวังขรี นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
124 โรงเรียนบ้านวังยาว นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7547-9519
125 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
126 โรงเรียนบ้านบ่อมอง นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7547-9626
127 โรงเรียนบ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง
128 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด น้ำตก ทุ่งสง
129 โรงเรียนบ้านน้ำตก น้ำตก ทุ่งสง
130 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้ม ปากแพรก ทุ่งสง
131 โรงเรียนเสริมปัญญา ปากแพรก ทุ่งสง
132 โรงเรียนรัตนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
133 โรงเรียนเจริญวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
134 โรงเรียนกาญจนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
135 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง
136 โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง
137 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
138 โรงเรียนบ้านนาป่าประชาสรรค์ หนองหงส์ ทุ่งสง
139 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7532-8497
140 โรงเรียนบ้านคลองขุด หนองหงส์ ทุ่งสง 075302043
141 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7541-2030
142 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ เขาขาว ทุ่งสง
143 โรงเรียนบ้านไสส้าน เขาขาว ทุ่งสง
144 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม เขาขาว ทุ่งสง 0-7545-0035
145 โรงเรียนบ้านเขาตาว เขาขาว ทุ่งสง
146 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เขาขาว ทุ่งสง 0-7547-9150
147 โรงเรียนวัดนิคมคีรี เขาขาว ทุ่งสง
148 โรงเรียนวัดเขาโร เขาโร ทุ่งสง
149 โรงเรียนบ้านหนองท่อม เขาโร ทุ่งสง 075774334
150 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เขาโร ทุ่งสง 089-2838340
151 โรงเรียนบ้านวังเต่า เขาโร ทุ่งสง
152 โรงเรียนบ้านหนองปลิง เขาโร ทุ่งสง 0-7536-3465
153 โรงเรียนบ้านนาพรุ เขาโร ทุ่งสง 0-75479698
154 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
155 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 0-7540-0012
156 โรงเรียนบ้านบ่อปลา กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
157 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
158 โรงเรียนบ้านบางปรน กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
159 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ กุแหระ ทุ่งใหญ่ -
160 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ กุแหระ ทุ่งใหญ่
161 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน กุแหระ ทุ่งใหญ่
162 โรงเรียนราชเวชพิศาล กุแหระ ทุ่งใหญ่
163 โรงเรียนบ้านวังหิน ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
164 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
165 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075450057
166 โรงเรียนวัดควนยูง ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
167 โรงเรียนบ้านโคกวัด ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075-450-056
168 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
169 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
170 โรงเรียนวัดขนาน ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
171 โรงเรียนวัดคลังสินธาราม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
172 โรงเรียนวัดใหม่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
173 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
174 โรงเรียนบ้านก่องาม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
175 โรงเรียนไกรแก้ว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
176 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
177 โรงเรียนบ้านบางตะเภา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7536-8677, 0-7545-0055
178 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
179 โรงเรียนบ้านพอโกบ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
180 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
181 โรงเรียนวัดควนสระบัว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
182 โรงเรียนบ้านนาท่อม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
183 โรงเรียนวัดท่ายาง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9217
184 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9237
185 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
186 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม บางรูป ทุ่งใหญ่
187 โรงเรียนบ้านบางรูป บางรูป ทุ่งใหญ่
188 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด บางรูป ทุ่งใหญ่
189 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ บางรูป ทุ่งใหญ่
190 โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปริก ทุ่งใหญ่
191 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ปริก ทุ่งใหญ่
192 โรงเรียนวัดควน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7547-9354-5
193 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ ปริก ทุ่งใหญ่
194 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7548-9192
195 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ปริก ทุ่งใหญ่
196 โรงเรียนบ้านควนลำภู ปริก ทุ่งใหญ่
197 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ปริก ทุ่งใหญ่
198 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ปริก ทุ่งใหญ่ 075450062
199 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ปริก ทุ่งใหญ่
200 โรงเรียนวัดหนองดี ทุ่งสง นาบอน 0-7545-0067
201 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ทุ่งสง นาบอน
202 โรงเรียนบ้านคลองโอม ทุ่งสง นาบอน
203 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก ทุ่งสง นาบอน
204 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ทุ่งสง นาบอน 0-7547-9365
205 โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน นาบอน
206 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ นาบอน นาบอน
207 โรงเรียนประชาอุทิศ นาบอน นาบอน
208 โรงเรียนบ้านคลองจัง (วรรณ - สิงห์อุทิศ) นาบอน นาบอน
209 โรงเรียนสหมิตรบำรุง นาบอน นาบอน
210 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน นาบอน
211 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาบอน นาบอน
212 โรงเรียนวัดเกาะสระ แก้วแสน นาบอน
213 โรงเรียนบ้านหนองยาง แก้วแสน นาบอน 0-7547-9450
214 โรงเรียนนาบอน แก้วแสน นาบอน
215 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ แก้วแสน นาบอน
216 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 แก้วแสน นาบอน
217 โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย บางขัน บางขัน
218 โรงเรียนบ้านควนประ บางขัน บางขัน -
219 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บางขัน บางขัน
220 โรงเรียนบ้านปากแพรก บางขัน บางขัน 0-7537-1058
221 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ บางขัน บางขัน
222 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางขัน บางขัน
223 โรงเรียนบ้านนาตำเสา บ้านนิคม บางขัน
224 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนิคม บางขัน 0-7545-0072
225 โรงเรียนสมสรร บ้านนิคม บางขัน
226 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน บ้านนิคม บางขัน 0-7547-9838
227 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ บ้านลำนาว บางขัน
228 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ บ้านลำนาว บางขัน
229 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ บ้านลำนาว บางขัน 075-450130
230 โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 บ้านลำนาว บางขัน 075-450074
231 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ บ้านลำนาว บางขัน
232 โรงเรียนวัดลำนาว บ้านลำนาว บางขัน 0-7537-1051
233 โรงเรียนบางขันวิทยา บ้านลำนาว บางขัน
234 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) วังหิน บางขัน
235 โรงเรียนบ้านสวน วังหิน บางขัน
236 โรงเรียนวัดวังหิน วังหิน บางขัน
237 โรงเรียนบ้านหนองเจ วังหิน บางขัน
238 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 กะทูน พิปูน
239 โรงเรียนวัดนางเอื้อย กะทูน พิปูน
240 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง กะทูน พิปูน
241 โรงเรียนวัดปากจัง กะทูน พิปูน
242 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว ควนกลาง พิปูน
243 โรงเรียนบ้านวังวัว ควนกลาง พิปูน
244 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว ควนกลาง พิปูน
245 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ควนกลาง พิปูน
246 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา พิปูน พิปูน
247 โรงเรียนวัดโบราณาราม พิปูน พิปูน
248 โรงเรียนวัดมังคลาราม พิปูน พิปูน 0-7549-9010
249 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง พิปูน พิปูน
250 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ ยางค้อม พิปูน 0-7535-0696
251 โรงเรียนวัดยางค้อม ยางค้อม พิปูน
252 โรงเรียนบ้านนาเหนือ ยางค้อม พิปูน
253 โรงเรียนบ้านปากระแนะ เขาพระ พิปูน
254 โรงเรียนวัดในไร่ เขาพระ พิปูน
255 โรงเรียนวัดหน้าเขา เขาพระ พิปูน
256 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เขาพระ พิปูน 075483013
257 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ เขาพระ พิปูน