ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนพิชัยสิทยธิ์ศึกษา ฉวาง
2 โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา ฉวาง
3 โรงเรียนวัดกะเปียด กะเปียด ฉวาง
4 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ กะเปียด ฉวาง 0-7552-0004
5 โรงเรียนบ้านคลองขัน กะเปียด ฉวาง
6 โรงเรียนฉวาง ฉวาง ฉวาง
7 โรงเรียนฉวางสงเคราะห์ ฉวาง ฉวาง
8 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ฉวาง ฉวาง
9 โรงเรียนอักษรวิทย์ ฉวาง ฉวาง
10 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ฉวาง ฉวาง
11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ฉวาง ฉวาง 0-7548-1416
12 โรงเรียนวัดวังม่วง ฉวาง ฉวาง
13 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ฉวาง ฉวาง 0-7546-6292
14 โรงเรียนวัดควนสูง ฉวาง ฉวาง
15 โรงเรียนวัดมะเฟือง นากะชะ ฉวาง
16 โรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ นากะชะ ฉวาง 0-7576-2528
17 โรงเรียนวัดโคกเมรุ นากะชะ ฉวาง
18 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม นาเขลียง ฉวาง
19 โรงเรียนวัดนาเขลียง นาเขลียง ฉวาง
20 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ นาแว ฉวาง
21 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ นาแว ฉวาง
22 โรงเรียนวัดศิลา นาแว ฉวาง
23 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาแว ฉวาง
24 โรงเรียนวัดควนยูง นาแว ฉวาง
25 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ละอาย ฉวาง 0-7536-1614
26 โรงเรียนบ้านสวนอาย ละอาย ฉวาง
27 โรงเรียนอนุบาลบุญญธิดา ละอาย ฉวาง
28 โรงเรียนบ้านโคกยาง ละอาย ฉวาง
29 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ ละอาย ฉวาง
30 โรงเรียนบ้านป่าพาด ละอาย ฉวาง 0-7536-1527
31 โรงเรียนวัดมะปรางงาม ละอาย ฉวาง
32 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา หลักช้าง ฉวาง
33 โรงเรียนบ้านห้วยปริก ห้วยปริก ฉวาง
34 โรงเรียนบ้านคลองสาย ห้วยปริก ฉวาง 075450020
35 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ห้วยปริก ฉวาง 075-520334
36 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว ไม้เรียง ฉวาง 0-7540-8271
37 โรงเรียนบ้านกันละ ไม้เรียง ฉวาง
38 โรงเรียนเจริญมิตร ไม้เรียง ฉวาง
39 โรงเรียนวัดไม้เรียง ไม้เรียง ฉวาง
40 โรงเรียนวัดหาดสูง ไม้เรียง ฉวาง 0-7567-1238
41 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ไม้เรียง ฉวาง
42 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ไสหร้า ฉวาง
43 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ไสหร้า ฉวาง
44 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ไสหร้า ฉวาง
45 โรงเรียนบ้านควน ไสหร้า ฉวาง 0-7548-1419
46 โรงเรียนเจริญวิทย์ ไสหร้า ฉวาง 075-486737
47 โรงเรียนวัดโคกหาด ไสหร้า ฉวาง
48 โรงเรียนวัดควนสะตอ ไสหร้า ฉวาง
49 โรงเรียนสหวิทยากร ไสหร้า ฉวาง
50 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ไสหร้า ฉวาง
51 โรงเรียนบ้านนา ช้างกลาง ช้างกลาง
52 โรงเรียนบ้านคลองกุย ช้างกลาง ช้างกลาง
53 โรงเรียนบ้านจันดี ช้างกลาง ช้างกลาง
54 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน ช้างกลาง ช้างกลาง
55 โรงเรียนบ้านคลองงา ช้างกลาง ช้างกลาง
56 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ช้างกลาง ช้างกลาง
57 โรงเรียนวัดควนส้าน ช้างกลาง ช้างกลาง
58 โรงเรียนบ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง
59 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง
60 โรงเรียนจันดีพิทยาคม ช้างกลาง ช้างกลาง
61 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ช้างกลาง ช้างกลาง
62 โรงเรียนบ้านคลองปีก สวนขัน ช้างกลาง
63 โรงเรียนวัดสวนขัน สวนขัน ช้างกลาง
64 โรงเรียนบ้านไทรงาม สวนขัน ช้างกลาง
65 โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ สวนขัน ช้างกลาง
66 โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ สวนขัน ช้างกลาง
67 โรงเรียนวัดหลักช้าง หลักช้าง ช้างกลาง
68 โรงเรียนบ้านควนตม หลักช้าง ช้างกลาง
69 โรงเรียนบ้านนาปราน หลักช้าง ช้างกลาง
70 โรงเรียนวัดจันดี หลักช้าง ช้างกลาง
71 โรงเรียนบ้านหนองเตย หลักช้าง ช้างกลาง
72 โรงเรียนพึ่งตนเอง หลักช้าง ช้างกลาง
73 โรงเรียนจุฑาวิทย์ ถ้ำพรรณรา
74 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง คลองเส ถ้ำพรรณรา
75 โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง คลองเส ถ้ำพรรณรา
76 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
77 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
78 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งาม ดุสิต ถ้ำพรรณรา
79 โรงเรียนบ้านพรุวง ดุสิต ถ้ำพรรณรา
80 โรงเรียนวัดสวนพิกุล ดุสิต ถ้ำพรรณรา
81 โรงเรียนพรรณราชลเขต ดุสิต ถ้ำพรรณรา
82 โรงเรียนวัดปากท่าซอง ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
83 โรงเรียนบ้านปลายเส ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
84 โรงเรียนบ้านนาพา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
85 โรงเรียนบ้านวังตลับ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
86 โรงเรียนวัดควนกอ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
87 โรงเรียนบ้านปลายรา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
88 โรงเรียนบ้านพูน กะปาง ทุ่งสง
89 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้มค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กะปาง ทุ่งสง
90 โรงเรียนอนุบาลคำแหง กะปาง ทุ่งสง
91 โรงเรียนวัดกะโสม กะปาง ทุ่งสง 0-7547-9612
92 โรงเรียนอนุบาลคำหง กะปาง ทุ่งสง
93 โรงเรียนบ้านคลองตูก กะปาง ทุ่งสง
94 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กะปาง ทุ่งสง 0-7528-6115
95 โรงเรียนบ้านหน้าเขา ควนกรด ทุ่งสง
96 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ควนกรด ทุ่งสง
97 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ควนกรด ทุ่งสง
98 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ควนกรด ทุ่งสง 0-7542-2008
99 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ชะมาย ทุ่งสง 0-7541-2375
100 โรงเรียนบ้านพรพรหม ชะมาย ทุ่งสง 0908027993
101 โรงเรียนวัดเขากลาย ชะมาย ทุ่งสง
102 โรงเรียนวัดวังหีบ ชะมาย ทุ่งสง 0 7545 0037
103 โรงเรียนมหาราช ๓ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7541-2892
104 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
105 โรงเรียนบ้านจำปา ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7545-0040
106 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7577-3275
107 โรงเรียนทุ่งสง ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
108 โรงเรียนมนต์หทัย ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
109 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
110 โรงเรียนวัดควนชม ที่วัง ทุ่งสง 0899098898
111 โรงเรียนบ้านชายคลอง ที่วัง ทุ่งสง 0818801236
112 โรงเรียนวัดก้างปลา ที่วัง ทุ่งสง 0-75-538-311
113 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ที่วัง ทุ่งสง
114 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ที่วัง ทุ่งสง
115 โรงเรียนบ้านวังยวน ที่วัง ทุ่งสง 0-7575-6078
116 โรงเรียนวัดศิลาราย นาหลวงเสน ทุ่งสง
117 โรงเรียนบ้านคอกช้าง นาหลวงเสน ทุ่งสง
118 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ นาหลวงเสน ทุ่งสง
119 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นาหลวงเสน ทุ่งสง
120 โรงเรียนบ้านเกาะปราง นาโพธิ์ ทุ่งสง
121 โรงเรียนบ้านบนควน นาโพธิ์ ทุ่งสง 075755369
122 โรงเรียนบ้านเกาะยวน นาโพธิ์ ทุ่งสง
123 โรงเรียนวัดวังขรี นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
124 โรงเรียนบ้านวังยาว นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7547-9519
125 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
126 โรงเรียนบ้านบ่อมอง นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7547-9626
127 โรงเรียนบ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง
128 โรงเรียนบ้านน้ำตก น้ำตก ทุ่งสง
129 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด น้ำตก ทุ่งสง
130 โรงเรียนกาญจนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
131 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้ม ปากแพรก ทุ่งสง
132 โรงเรียนเสริมปัญญา ปากแพรก ทุ่งสง
133 โรงเรียนรัตนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
134 โรงเรียนเจริญวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
135 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง
136 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
137 โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง
138 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7541-2030
139 โรงเรียนบ้านนาป่าประชาสรรค์ หนองหงส์ ทุ่งสง
140 โรงเรียนบ้านคลองขุด หนองหงส์ ทุ่งสง 075302043
141 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7532-8497
142 โรงเรียนบ้านเขาตาว เขาขาว ทุ่งสง
143 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ เขาขาว ทุ่งสง
144 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม เขาขาว ทุ่งสง 0-7545-0035
145 โรงเรียนบ้านไสส้าน เขาขาว ทุ่งสง
146 โรงเรียนวัดนิคมคีรี เขาขาว ทุ่งสง
147 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เขาขาว ทุ่งสง 0-7547-9150
148 โรงเรียนวัดเขาโร เขาโร ทุ่งสง
149 โรงเรียนบ้านหนองปลิง เขาโร ทุ่งสง 0-7536-3465
150 โรงเรียนบ้านหนองท่อม เขาโร ทุ่งสง 075774334
151 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เขาโร ทุ่งสง 089-2838340
152 โรงเรียนบ้านวังเต่า เขาโร ทุ่งสง
153 โรงเรียนบ้านนาพรุ เขาโร ทุ่งสง 0-75479698
154 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
155 โรงเรียนบ้านบ่อปลา กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
156 โรงเรียนบ้านบางปรน กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
157 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
158 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 0-7540-0012
159 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ กุแหระ ทุ่งใหญ่ -
160 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ กุแหระ ทุ่งใหญ่
161 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน กุแหระ ทุ่งใหญ่
162 โรงเรียนราชเวชพิศาล กุแหระ ทุ่งใหญ่
163 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
164 โรงเรียนบ้านวังหิน ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
165 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075450057
166 โรงเรียนวัดควนยูง ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
167 โรงเรียนบ้านโคกวัด ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075-450-056
168 โรงเรียนวัดใหม่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
169 โรงเรียนวัดขนาน ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
170 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
171 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
172 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
173 โรงเรียนบ้านก่องาม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
174 โรงเรียนวัดคลังสินธาราม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
175 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9237
176 โรงเรียนบ้านนาท่อม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
177 โรงเรียนวัดควนสระบัว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
178 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
179 โรงเรียนไกรแก้ว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
180 โรงเรียนบ้านพอโกบ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
181 โรงเรียนวัดท่ายาง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9217
182 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
183 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
184 โรงเรียนบ้านบางตะเภา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7536-8677, 0-7545-0055
185 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
186 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ บางรูป ทุ่งใหญ่
187 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม บางรูป ทุ่งใหญ่
188 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด บางรูป ทุ่งใหญ่
189 โรงเรียนบ้านบางรูป บางรูป ทุ่งใหญ่
190 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ปริก ทุ่งใหญ่
191 โรงเรียนวัดควน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7547-9354-5
192 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ปริก ทุ่งใหญ่
193 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ปริก ทุ่งใหญ่
194 โรงเรียนบ้านควนลำภู ปริก ทุ่งใหญ่
195 โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปริก ทุ่งใหญ่
196 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7548-9192
197 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ ปริก ทุ่งใหญ่
198 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ปริก ทุ่งใหญ่
199 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ปริก ทุ่งใหญ่ 075450062
200 โรงเรียนวัดหนองดี ทุ่งสง นาบอน 0-7545-0067
201 โรงเรียนบ้านคลองโอม ทุ่งสง นาบอน
202 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก ทุ่งสง นาบอน
203 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ทุ่งสง นาบอน 0-7547-9365
204 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ทุ่งสง นาบอน
205 โรงเรียนสหมิตรบำรุง นาบอน นาบอน
206 โรงเรียนประชาอุทิศ นาบอน นาบอน
207 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน นาบอน
208 โรงเรียนบ้านคลองจัง (วรรณ - สิงห์อุทิศ) นาบอน นาบอน
209 โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน นาบอน
210 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาบอน นาบอน
211 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ นาบอน นาบอน
212 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ แก้วแสน นาบอน
213 โรงเรียนนาบอน แก้วแสน นาบอน
214 โรงเรียนบ้านหนองยาง แก้วแสน นาบอน 0-7547-9450
215 โรงเรียนวัดเกาะสระ แก้วแสน นาบอน
216 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 แก้วแสน นาบอน
217 โรงเรียนบ้านปากแพรก บางขัน บางขัน 0-7537-1058
218 โรงเรียนบ้านควนประ บางขัน บางขัน -
219 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ บางขัน บางขัน
220 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางขัน บางขัน
221 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บางขัน บางขัน
222 โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย บางขัน บางขัน
223 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน บ้านนิคม บางขัน 0-7547-9838
224 โรงเรียนสมสรร บ้านนิคม บางขัน
225 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนิคม บางขัน 0-7545-0072
226 โรงเรียนบ้านนาตำเสา บ้านนิคม บางขัน
227 โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 บ้านลำนาว บางขัน 075-450074
228 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ บ้านลำนาว บางขัน
229 โรงเรียนวัดลำนาว บ้านลำนาว บางขัน 0-7537-1051
230 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ บ้านลำนาว บางขัน
231 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ บ้านลำนาว บางขัน
232 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ บ้านลำนาว บางขัน 075-450130
233 โรงเรียนบางขันวิทยา บ้านลำนาว บางขัน
234 โรงเรียนบ้านหนองเจ วังหิน บางขัน
235 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) วังหิน บางขัน
236 โรงเรียนวัดวังหิน วังหิน บางขัน
237 โรงเรียนบ้านสวน วังหิน บางขัน
238 โรงเรียนวัดนางเอื้อย กะทูน พิปูน
239 โรงเรียนวัดปากจัง กะทูน พิปูน
240 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 กะทูน พิปูน
241 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง กะทูน พิปูน
242 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ควนกลาง พิปูน
243 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว ควนกลาง พิปูน
244 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว ควนกลาง พิปูน
245 โรงเรียนบ้านวังวัว ควนกลาง พิปูน
246 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง พิปูน พิปูน
247 โรงเรียนวัดโบราณาราม พิปูน พิปูน
248 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา พิปูน พิปูน
249 โรงเรียนวัดมังคลาราม พิปูน พิปูน 0-7549-9010
250 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ ยางค้อม พิปูน 0-7535-0696
251 โรงเรียนบ้านนาเหนือ ยางค้อม พิปูน
252 โรงเรียนวัดยางค้อม ยางค้อม พิปูน
253 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ เขาพระ พิปูน
254 โรงเรียนวัดในไร่ เขาพระ พิปูน
255 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เขาพระ พิปูน 075483013
256 โรงเรียนบ้านปากระแนะ เขาพระ พิปูน
257 โรงเรียนวัดหน้าเขา เขาพระ พิปูน