ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พันตำรวจโทเขมณัฏฐ์ หนูชุม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาส รัตนะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 085897898
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ หนูหนอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้นำองค์กรเอกชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ เพชรเรือนทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้นำชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมใจ ชอบทำกิจ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้นำชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพเนิน ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผุ้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร : 0801441595
ชื่อ-นามสกุล : นายนบ อักษรนำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจำเนียร ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ หนูคาบแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0874731885
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม บุญครบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 0878810354
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติธรรม เดชาฐาน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้นำองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคดี ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประไพ เมืองทรัพย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : กรรมการ / เลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
เบอร์โทร : 0892838340
อีเมล์ : mit.2512@hotmail.com