ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พันตำรวจโทเขมณัฏฐ์ หนูชุม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ หนูหนอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้นำองค์กรเอกชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพเนิน ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผุ้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร : 0801441595
ชื่อ-นามสกุล : นางจำเนียร ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระไสว ภิระจิตโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภา หมุกแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ชนะคช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ข้าราชการครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : กรรมการ / เลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
เบอร์โทร : 0892838340
อีเมล์ : suriya.pk40@gmail.com