ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลดาวัลย์ บุญชนะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ