ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางประนอม บุญสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ