ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวภัสมล ตุ้งติก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น