ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ครู คศ.3

นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1