ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายสมบูรณ์ ชนะคช
ครู คศ.3