ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวธันย์ชนก ชูเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายธนโชติ สุวรรณรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น