ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายสมบูรณ์ ชนะคช
ครู คศ.3

นางสาวธันย์ชนก ชูเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายธนโชติ สุวรรณรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0