ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายสมบูรณ์ ชนะคช
ครู คศ.3

นายบุญสด บุญเกิด
ครูทรงคุณค่า
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1