ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ครู คศ.2

นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1