ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น