ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวธันย์ชนก ชูเสน
ครูผู้ช่วย

นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1