ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ครูผู้ช่วย

นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวจรรยา เชี่ยววิทย์
บุคลากรคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น /0