ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางฐิริญญา พรหมศร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น