ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางประนอม บุญสิทธิ์
ครู คศ.3