ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางประนอม บุญสิทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวภัสมล ตุ้งติก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1