ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางฐิริญญา พรหมศร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น