ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายกิตติพิชญ์ โนนเสนา