ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพิไลภรณ์ ไชยผล
ครู คศ.1

นายกิตติพิชญ์ โนนเสนา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1