ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวธันย์ชนก ชูเสน
ครูผู้ช่วย

นายกิตติพิชญ์ โนนเสนา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1