ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวธันย์ชนก ชูเสน
ครูผู้ช่วย