ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพิไลภรณ์ ไชยผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น