ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางวรรณา เลียบวงศ์
ครู คศ.3