ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางนิรมล โนนเสนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1