ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
ครูผู้ช่วย