ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1