ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
ครูผู้ช่วย