ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1

นางสาวเบญจมาศ สมมาตร
ครูอัตราจ้าง