ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสาวจรรยา เชี่ยววิทย์