ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสาวชนันศิริ ศรศิลป์
ครูผู้ช่วย