ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวภัสมล ตุ้งติก
ครูผู้ช่วย