ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพันธ์ทิพย์ สังวังเลาว์