ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่