ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

นายกิตติพิชญ์ โนนเสนา
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

นางสาวอนงค์ลักษณ์ รัตนคช
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

นายนิยม รัตนะ
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป