ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารบุคคล

นางประนอม บุญสิทธิ์
หัวหน้างานบริหารบุคคล
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

นางนิรมล โนนเสนา
ผู้ช่วยงานบริหารบุคคล

นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
ผู้ช่วยงานบริหารบุคคล