ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารบุคคล

นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางนิรมล โนนเสนา
ผู้ช่วยงานบริหารบุคคล

นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
ผู้ช่วยงานบริหารบุคคล