ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารการเงินและงบประมาณ

นายสมบูรณ์ ชนะคช
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงินและงบประมาณ

นางวรรณา เลียบวงศ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวพิไลภรณ์ ไชยผล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน