ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารการเงินและงบประมาณ

นางวรรณา เลียบวงศ์
หัวหน้างานบริหารการเงินและงบประมาณ

นางสาวพิไลภรณ์ ไชยผล
เจ้าหน้าที่การเงิน