ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
หัวหน้ายงานบริหารวิชาการมัธยม

นางฐิริญญา พรหมศร
หัวหน้าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นางสาวภัสมล ตุ้งติก
หัวหน้างานบริหารวิชาการประถม

นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
หัวหน้างานบริหารวิชาการปฐมวัย

นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นางสาวธันย์ชนก ชูเสน
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นางสาวจรรยา เชี่ยววิทย์
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นางสาวพิไลภรณ์ ไชยผล
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ