ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางฐิริญญา พรหมศร
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
หัวหน้างานวิชาการมัธยม/หัวหน้าทะเบียน

นางสาวภัสมล ตุ้งติก
หัวหน้างานวิชาการประถม/หัวหน้าพัสดุ

นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
หัวหน้างานวิชาการปฐมวัย

นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นางสาวธันย์ชนก ชูเสน
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ/พัสดุ

นางสาวจรรยา เชี่ยววิทย์
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นางสาวพิไลภรณ์ ไชยผล
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ