ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
หัวหน้ายงานบริหารวิชาการมัธยม

นางสาวภัสมล ตุ้งติก
หัวหน้างานบริหารวิชาการประถม

นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
หัวหน้างานบริหารวิชาการปฐมวัย

นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นายบุญสด บุญเกิด
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นางสาวธันย์ชนก ชูเสน
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นางสาวเบญจรัตน์ ศรีปาน
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นางสาวพันธ์ทิพย์ สังวังเลาว์
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นางสาวเบญจมาศ สมมาตร
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นางสาวจรรยา เชี่ยววิทย์
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ