ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นายบุญสด บุญเกิด
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นางสาวธันย์ชนก ชูเสน
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นางสาวภัสมล ตุ้งติก
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นางสาวเบญจรัตน์ ศรีปาน
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นางสาวพันธ์ทิพย์ สังวังเลาว์
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นางสาวเบญจมาศ สมมาตร
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นางสาวจรรยา เชี่ยววิทย์
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ