ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ

นายสุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
หัวหน้างานวิชาการช่วงชั้น 3

นางวรรณา เลียบวงศ์
หัวหน้างานวิชาการช่วงชั้น 1

นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
หัวหน้างานวิชาการปฐมวัย

นางประนอม บุญสิทธิ์
หัวหน้างานวิชาการช่วงชั้น 2