ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ

นายสุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
หัวหน้างานบริหารวิชาการมัธยม

นางสาวภัสมล ตุ้งติก
หัวหน้างานบริหารวิชาการประถม

นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
หัวหน้างานวิชาการปฐมวัย