ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ครู คศ.2
หัวหน้าโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

นางสาวเบญจรัตน์ ศรีปาน

นางวราภรณ์ ไชยรัตน์

นางสาวพันธ์ทิพย์ สังวังเลาว์

นางสาวสุนันทา ชนาชน

นางสาวเบญจมาศ สมมาตร