ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะทำงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนปี 2560-2561

นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ครู คศ.3