ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะทำงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนปี 2559

นายธรรมรัตน์ ศรีชัย
ครู คศ.2

นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ครู คศ.3