ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะทำงานโรงเรียนพระราชทาน

นายสุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นาธรรมรัตน์ ศรีชัย
ครู คศ.2

นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ครู คศ.3

นายสมบูรณ์ ชนะคช
ครู คศ.3

นางประนอม บุญสิทธิ์
ครู คศ.2

นายโชคดี ไชยรัตน์
ครู คศ.2

นายไมตรี หอมเกตุ
ครู คศ.2

นางบุญเจือ บุญสถิตย์
ครู คศ.3

นางวรรณา เลียบวงศ์
ครู คศ.2

นางลดาวัลย์ บุญชนะ
ครู คศ.2

นางนิรมล โนนเสนา
ครู คศ.3

นางสุพร ศักดิ์เศรษฐ
ครู คศ.2

นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ ศรีคำจักร

นางสาวเบญจรัตน์ ศรีปาน

นางวราภรณ์ ไชยรัตน์

นางสาวขนิษฐา รัตนสุภา

นางสาวพันทิพย์ สังวังเลาว์

นางสาวสุภาวดี สุขอนันต์

นางสาวสุนันทา ชนาชน

นางธัญชนก กุญชรินทร์