ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเบญจรัตน์ ศรีปาน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1