ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพันทิพย์ สังวังเลาว์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภัสมล ตุ้งติก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1