ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการเดินตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง

นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
หัวหน้าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง