ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมบูรณ์ ชนะคช
ครู คศ.3

นายบุญสด บุญเกิด
ครูทรงคุณค่าของแผ่นดิน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0