ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรรณา เลียบวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิรมล โนนเสนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1