ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางนิรมล โนนเสนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางวรรณา เลียบวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1