ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิรมล โนนเสนา
ครู คศ.3

นางวรรณา เลียบวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย