ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิรมล โนนเสนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางวรรณา เลียบวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1