ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวเบญจมาศ สมมาตร
หัวหน้างานปฐมวัย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุภาวดี สุขอนันต์
ครูระดับปฐมวัย