ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมตำบลเขาโร

นางสาวเบญจรัตน์ ศรีปาน
เจ้าหน้าศูนย์วัฒนธรรม