ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกันคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบที่ 4

นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางฐิริญญา พรหมศร
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพภายใน

นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวภัสมล ตุ้งติก
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวอนงค์ลักษณ์ รัตนคช
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา