ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรโรงเรียน

นายนิยม รัตนะ
นักการภารโรง

นางสาวสุนันทา ชนาชน
ครูธุรการ