ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายสุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ครู คศ.3

นางนิรมล โนนเสนา
ครู คศ.3

นางวรรณา เลียบวงศ์
ครู คศ.3

นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ครู คศ.3

นางฐิริญญา พรหมศร
ครู คศ.2

นายธนโชติ สุวรรณรัตน์
ครู คศ.1