ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายสุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
รักษาราชการแทน คนที่ 1

นายสมบูรณ์ ชนะคช
รักษาราชการแทน คนที่ 2

นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
รักษาราชการแทน ผอ.คนที่ 3