ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายสุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายธรรมรัตน์ ศรีชัย
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นายสมบูรณ์ ชนะคช
หัวหน้างานบริหารการเงินและงบประมาณ

นายโชคดี ไชยรัตน์
หัวหน้างานบริหารกิจการนักเรียน

นางประนอม บุญสิทธิ์
หัวหน้างานบริหารบุคคล