ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายสุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
รักษาราชการแทน คนที่ 1

นายสมบูรณ์ ชนะคช
รักษาราชการแทน คนที่ 2

นางประนอม บุญสิทธิ์
รักษาราชการแทน คนที่ 3