ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย