ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน คนที่ 1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0898758349
อีเมล์ : sitthungkwai_cpt@hotmail.com
ที่อยู่ :
250 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สถานศึกษาพอเพียง
2 โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น