ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมบูรณ์ ชนะคช
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน คนที่ 2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : อุตสาหกรรมศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4755161
อีเมล์ : somboon_cnk@hotmail.com
ที่อยู่ :
9 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2513 ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทุ่งควาย
พ.ศ.2516 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดวังขรี
พ.ศ.2519 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทุ่งสง
พ.ศ.2529 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา ครูชำนาญการ คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล