ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0892838340
อีเมล์ : mit.2512@hotmail.com
ที่อยู่ :
53/30 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2524 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
2530 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
2535 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุดรธานี (วิชาเอกเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา)
2550 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง (การบริหารการศึกษา)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี 2536-2541 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ อาตจารย์ 1 ระดับ 3
ปี 2541-2547 โรงเรียนบ้านวังกะทะ ต.วังตะเฆ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1 ระดับ 4 - อาจารย์ 2 ระดับ 6
ปี 2547-2548 โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 อำเภอบางขัน จ.นครศรีธรรมราช อาจารย์ 2 ระดับ 7 ช่วยราชการ
4 พ.ย.2547 -15 ส.ค.2549 โรงเรียนบ้านควนประ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช อาจารย์ 2 ระดับ 7 และ ครู ค.ศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ
16 สิงหาคม 2549-7 กันยายน 2551 โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราฃ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ
8 กันยายน 2551-2 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่
3 พฤศจิกายน 2553-ปัจจุบัน โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนวัดทุ่งควาย) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา (คศ.3)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัล MOE AWARDS
2 รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
3 รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2561 จากคุรุสภา
4 โรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2558
5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2560
6 นายสุริยา โนนเสนา คณะกรรมการประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ
7 นายสุริยา โนนเสนา คณะทำงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
8 นายสุริยา โนนเสนา L.T. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
9 นายสุริยา โนนเสนา เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่2
10 นายสุริยา โนนเสนา รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
11 นายสุริยา โนนเสนา L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แต่งตั้ง ปี 2557
12 ผู้ประเมินผลขั้นที่ 5 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
13 ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
14 ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ BTC สำรอง,สามัญรุ่นใหญ่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต2
15 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอช้างกลาง ปี 2549-2550 งานวันครู
16 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี 2552
17 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี 2549
18 ครูผู้สอนลูกเสือดีเด่น สพท.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปี 2549
19 ครูจริยศึกษาดีเด่น สปจ.ชัยภูมิ
20 ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น