ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกิตติพิชญ์ โนนเสนา
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปี 2545 ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อ.หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ปี 2551 ป.6 โรงเรียนรัตนศึกษา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี 2557 ม.6 โรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี 2562 ปริญญาตรี วิชาเอกดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล