ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2838340
อีเมล์ : suriya.pk40@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2524 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
2525-2530 ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
2531-2534 ปริญญาตรี /วิชาเอกเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาลัยครูอุดรธานี
2548-2550 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต / วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 พฤศจิกายน 2536 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สปจ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ตุลาคม 2539 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สปจ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
23 มกราคม 2541 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สปจ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ตุลาคม 2542 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สปจ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 เมษายน 2546 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สปจ.ชัยภูมิ อาจารย์ 2
7 กรกฎาคม 2546 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพท.ชัยภูมิ เขต 3 อาจารย์ 2
23 มี.ค.2547 ช่วยราชการโรงเรียนสังวาย์วิท 7 อำเภอบางขัน สพท.นศ.2 อาจารย์ 2
1 พฤศจิกายน 2547 โรงเรียนบ้านควนประ สพท.นศ.2 อาจารย์ 2
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนบ้านควนประ สพท.นศ.2 ครู คศ. 2
1 กุมภาพันธ์ 2549 โรงเรียนบ้านควนประ สพท.นศ.2 ครู / ชำนาญการ คศ. 2
16 สิงหาคม 2549 โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ / ชำนาญการ คศ. 2
29 สิงหาคม 2551 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ / ชำนาญการ คศ. 2
1 ตุลาคม 2551 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ / ชำนาญการ คศ. 2
1 เมษายน 2552 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ / ชำนาญการ คศ. 2
1 ตุลาคม 2552 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ / ชำนาญการ คศ. 2
1 ตุลาคม 2552 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ / ชำนาญการพิเศษ คศ. 3
3 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา / ชำนาญการ คศ.2
3 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา / ชำนาญการพิเศษ คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 นายสุริยา โนนเสนา
2 นายสุริยา โนนเสนา
3 นายสุริยา โนนเสนา
4 รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2561 จากคุรุสภา
5 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ. รุ่นที่ 3
6 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประจำปี 2559 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
7 ผอ.สุริยา โนนเสนา เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ อำเภอบางขัน
8 นายสุริยา โนนเสนา คณะกรรมการประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ
9 รับโล่รางวัลสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น ในฐานะคณะทำงาน
10 รับโล่รางวัลสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น ในฐานะคณะทำงาน
11 รับโล่รางวัลสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น ในฐานะคณะทำงาน
12 รับโล่รางวัลสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น ในฐานะคณะทำงาน
13 รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
14 โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558
15 เหรียญเงิน OBEC AWARDS ระดับภาคใต้
16 รางวัลเสมา ปปส. ระดับดีเด่น ปี 2556
17 ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 2557
18 เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
19 โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556
21 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2554
22 คณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือทุ่งสง ฝ่ายฝึกอบรม ปี พ.ศ. 2553
23 ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลขั้นที่ 5 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สพท.นศ.2 ปี พ.ศ. 2552
24 ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552
25 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2551
26 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สพท.นศ.2 ปี พ.ศ. 2551
27 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2548
28 ครูผู้สอนลูกเสือดีเด่น สพท.นศ.2 ปี พ.ศ. 2547
29 ครูทักษะชีวิตการแก้ไขปัญหาและโรคเอดส์ดีเด่น สปจ.ชัยภูมิ ปี พ.ศ.2540-2542
30 ครูจริยศึกษาดีเด่น สปจ.ชัยภูมิ ปี พ.ศ.2537
31 ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2536