ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ประชุมผู้บริหารศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง (อ่าน 26) 12 มิ.ย. 62
นางกาญจนา จิตรสำรวย เยี่ยมนิเทศการสอนของ ครูภัสมล ครูเบญจรัตน์ และครูบุญสด (อ่าน 21) 12 มิ.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา และสมาชิกผู้บริหารใหม่ (อ่าน 18) 12 มิ.ย. 62
ผอ.นภัทร นามสุข ผอ.ร.ร.บ้านโคกทราย สพป.นศ.3 เยี่ยมชมการบริหารจัดการสถานศึกษา (อ่าน 18) 12 มิ.ย. 62
ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย ผอ.ร.ร.บ้านวังเต่า พาคณะมาเยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 14) 12 มิ.ย. 62
ครูเวรประจำวัน (อ่าน 26) 07 มิ.ย. 62
ครูเสาวลักษณ์ ลักษณะ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (อ่าน 25) 04 มิ.ย. 62
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 7/2562 (อ่าน 18) 31 พ.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง (อ่าน 24) 30 พ.ค. 62
ประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. (อ่าน 38) 27 พ.ค. 62
ร่วมประชุมการวิพากษ์ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (อ่าน 22) 24 พ.ค. 62
นายสุริยา โนนเสนา ประชุมคณะครูเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 42) 14 พ.ค. 62
นายสุริยา โนนเสนา ประชุมรับมอบนโยบาย จาก สพฐ. และรับมอบนโยบายจาก ผอ.บุญเลิศ ธานีรัตน์ผอ.สพป.นศ.2 (อ่าน 41) 14 พ.ค. 62
วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 39) 14 พ.ค. 62
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ ดำเนินการจัดทำระบบประกันภัย นักเรียน ครู และบุคลากร ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 33) 14 พ.ค. 62
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมในส่งเอกสารเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่1/2 (อ่าน 101) 27 มี.ค. 62
ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย (อ่าน 85) 27 มี.ค. 62
ร่วมกิจกรรมเลี้ยงน้ำชาพัฒนาโรงเรียนวัดวังหีบ (อ่าน 93) 27 มี.ค. 62
การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.นศ.2 (อ่าน 77) 27 มี.ค. 62
ต้อนรับ ผอ.สุรินทร์ กลับผดุง ผอ.ร.ร.บ้านนาพรุ (อ่าน 97) 13 มี.ค. 62
ประชุมสัมมนา รับมอบนโยบาย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 83) 13 มี.ค. 62
ประชุม 3/2562 (อ่าน 102) 06 มี.ค. 62
การประเมิน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ เป็นครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของ นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ (อ่าน 138) 21 ก.พ. 62
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 117) 21 ก.พ. 62
นายไพโรจน์ อิ้ววังโส เยี่ยมชมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 106) 21 ก.พ. 62
ครูเสาวลักษณ์ เป็นกรรมการ สอบ RT โรงเรียนบ้านนนาพรุ (อ่าน 111) 20 ก.พ. 62
ครูภัสมล อบรมสร้างความเข้าใจบุคลากรครูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระวิทยาศาสตร์ (อ่าน 107) 12 ก.พ. 62
ผอ.ประเสริฐ ธานีรัตน์ เยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 148) 07 ก.พ. 62
นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน (อ่าน 133) 06 ก.พ. 62
คุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 103) 04 ก.พ. 62
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 96) 31 ม.ค. 62
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 109) 31 ม.ค. 62
ผอ.ประยูร เกตุแก้ว ผอ.กฤษปการ เพียรดี แวะเยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 99) 29 ม.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง สวท.ทุ่งสง 97 Mhz. ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 99) 28 ม.ค. 62
ประชุมการชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) (อ่าน 132) 22 ม.ค. 62
พบลูกๆนักเรียนตอนเช้า เพื่อเตรียมพร้อมการสอบ Onet NT PISA (อ่าน 119) 21 ม.ค. 62
รับรางวัลคุรุสดุดี (อ่าน 140) 17 ม.ค. 62
กีฬาวันครู 2562 (อ่าน 122) 17 ม.ค. 62
ตักบาตรวันครู 2562 (อ่าน 110) 17 ม.ค. 62
วันครู 2562 ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง (อ่าน 146) 17 ม.ค. 62