ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ครูภัสมล ตุ้งติก (อ่าน 3180) 02 พ.ย. 63
ประชุมครู ครั้งที่ 12/2563 (อ่าน 3178) 02 พ.ย. 63
วางหรีดเคารพศพ คุณพ่อทัศ อินทอง พ่อตาคุณสมยศ หนูหนอง (อ่าน 3205) 05 ต.ค. 63
งานประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ้านวังเต่า (อ่าน 3056) 21 ก.ย. 63
ประชุมฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายอาหารกลางวัน (อ่าน 3077) 16 ก.ย. 63
ผอ. ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านเกาะทองสม (อ่าน 3066) 12 ก.ย. 63
ครูพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ ร่วมเป็นคณะทำงานการประเมิน ITA Online (อ่าน 3071) 10 ก.ย. 63
ประชุมสร้างความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 3073) 08 ก.ย. 63
เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดที่ค่ายลูกเสือสำโรง (อ่าน 3067) 08 ก.ย. 63
แสดงความยินดีกำนันแหนบทองคำ (อ่าน 3072) 04 ก.ย. 63
ประชุมสภาพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 3051) 31 ส.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พื่อเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 3052) 31 ส.ค. 63
ผอ. พบลูกๆนักเรียน (อ่าน 3047) 27 ส.ค. 63
ครูเสาวลักษณ์ ลักษณะ รับเกียรติบัตรครูผู้สอน O-NET วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับปรเทศ (อ่าน 3061) 25 ส.ค. 63
ครูวรรณา เลียบวงศ์ รับเกียรติบัตรครูผู้สอน NT วิชาภาษาไทย ป.3 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับปรเทศ (อ่าน 3044) 25 ส.ค. 63
ครูฐิริญญา พรหมศร รับเกียรติบัตรครูผู้สอน NT วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับปรเทศ (อ่าน 3047) 25 ส.ค. 63
ครูฐิริญญา พรหมศร รับเกียรติบัตรครูผู้สอน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับปรเทศ (อ่าน 3045) 25 ส.ค. 63
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 3047) 25 ส.ค. 63
ประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2) ครูฐิริญญา พรหมศร (อ่าน 3059) 21 ส.ค. 63
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแนวทางการประเมิน ITA online สพป.นศ.2 (อ่าน 3075) 20 ส.ค. 63
ตรวจสอบการรับมอบระบบอินเตอร์เน็ตของ ทีโอที (อ่าน 3092) 18 ส.ค. 63
ศน.กาญจนา จิตรสำรวย นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 3098) 18 ส.ค. 63
ประชุมครู ครั้งที่ 9/2563 (อ่าน 3083) 14 ส.ค. 63
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (อ่าน 3203) 13 ส.ค. 63
ประชุมผู้บริหารศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2จตุภูมิทุ่งสง (อ่าน 3215) 11 ส.ค. 63
ต้อนรับคุณครูธนโชติ สุวรรณรัตน์ สู่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 3143) 07 ส.ค. 63
ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ครูเสาวลักษณ์ ลักษณะ (อ่าน 3154) 06 ส.ค. 63
ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ครูภัสมล ตุ้งติก (อ่าน 3151) 06 ส.ค. 63
นิเทศ การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 1 (อ่าน 3118) 06 ส.ค. 63
ยินดีกับคุณครูมณีภรณ์ จันทร์จะนะ ในโอกาสบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านปากแพรก (อ่าน 3169) 06 ส.ค. 63
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 2/2563 (อ่าน 3337) 10 เม.ย. 63
ครูใหญ่พบนักเรียน (อ่าน 3340) 18 มี.ค. 63
ประธานเปิดการแสดงในกิจกรรมอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมประชาธิปไตย (อ่าน 3372) 18 มี.ค. 63
ประชุมการจัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 3353) 18 มี.ค. 63
ประชุมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ NT (อ่าน 3337) 18 มี.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล และหัวหน้าบริหารวิชาการ (อ่าน 3341) 19 ก.พ. 63
รับมอบนโยบาย สู่ระบบโรงเรียนมาตรฐานด้านโภชนาการ อย.น้อย (อ่าน 3230) 18 ก.พ. 63
การปฐมนิเทศเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 3220) 18 ก.พ. 63
ร่วมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.เขาโร (อ่าน 3295) 04 ก.พ. 63
คุณครูภัสมล ตุ้งติก กรรมการคุมสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3259) 03 ก.พ. 63