ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขค 2 (อ่าน 13) 09 ก.ย. 62
ประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขค 2 (อ่าน 12) 09 ก.ย. 62
ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดวังหีบ (อ่าน 11) 27 ส.ค. 62
อบรมโครงการศึกษาดูงานการอบรมเชิงปฎิบัติการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 3 (อ่าน 21) 26 ส.ค. 62
ประชุมผู้บริหารและครูวิชาการศูนย์เครือข่ายที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง เพื่อเตรียมงานวิชาการ (อ่าน 16) 26 ส.ค. 62
อบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ไปใช้ (อ่าน 18) 22 ส.ค. 62
ประชุมคณะทำงานเตรียมนิเทศ สัมมนา ประชุมเชิงปฎิบัติการ ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ สพป.นศ.2 (อ่าน 20) 21 ส.ค. 62
ครูเสาวลักษณ์ ลักษณะ อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้อ (อ่าน 21) 21 ส.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ.2 (อ่าน 21) 21 ส.ค. 62
ติดตามการสอน ครูกิตติพิชญ์ โนนเสนา โดย ศน.กาญจนา จิตรสำรวย (อ่าน 18) 15 ส.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง "รายการเสมาปริทัศน์" (อ่าน 18) 15 ส.ค. 62
อบรม Coding (อ่าน 87) 13 ส.ค. 62
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาของ ศูนย์เครือข่ายที่ 1 (อ่าน 56) 13 ส.ค. 62
การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) (อ่าน 59) 13 ส.ค. 62
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 9/2562 (อ่าน 36) 13 ส.ค. 62
ผอ.ร่วมงานกีฬาสีที่โรงเรียนวัดก้างปลา (อ่าน 33) 13 ส.ค. 62
ประชุมงานชุมนุมลูกเสือสำรองเฉลิมพระเกียรติ ที่สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช (อ่าน 31) 13 ส.ค. 62
ประชุมการประเมินความก้าวหน้าความพร้อมและความสำเร็จโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 62) 30 ก.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 71) 30 ก.ค. 62
ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 66) 30 ก.ค. 62
ประชุมส่งเสริมสุขภาพเด็กในวัยเรียน (อ่าน 57) 23 ก.ค. 62
อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางครูปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ่าน 87) 23 ก.ค. 62
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 110) 04 ก.ค. 62
อบรมโครงการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อตำบลเขาโร (อ่าน 21351) 26 มิ.ย. 62
ประเมินเข้มครูผู้ช่วย นางสาวภัสมล ตุ้งติก (อ่าน 1154) 24 มิ.ย. 62
ประเมินเข้มครูผู้ช่วย นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ (อ่าน 1117) 24 มิ.ย. 62
ประชุมผู้บริหารศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง (อ่าน 167) 12 มิ.ย. 62
นางกาญจนา จิตรสำรวย เยี่ยมนิเทศการสอนของ ครูภัสมล ครูเบญจรัตน์ และครูบุญสด (อ่าน 149) 12 มิ.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา และสมาชิกผู้บริหารใหม่ (อ่าน 138) 12 มิ.ย. 62
ผอ.นภัทร นามสุข ผอ.ร.ร.บ้านโคกทราย สพป.นศ.3 เยี่ยมชมการบริหารจัดการสถานศึกษา (อ่าน 155) 12 มิ.ย. 62
ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย ผอ.ร.ร.บ้านวังเต่า พาคณะมาเยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 150) 12 มิ.ย. 62
ครูเวรประจำวัน (อ่าน 147) 07 มิ.ย. 62
ครูเสาวลักษณ์ ลักษณะ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (อ่าน 144) 04 มิ.ย. 62
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 7/2562 (อ่าน 117) 31 พ.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง (อ่าน 138) 30 พ.ค. 62
ประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. (อ่าน 133) 27 พ.ค. 62
ร่วมประชุมการวิพากษ์ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (อ่าน 130) 24 พ.ค. 62
นายสุริยา โนนเสนา ประชุมคณะครูเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 145) 14 พ.ค. 62
นายสุริยา โนนเสนา ประชุมรับมอบนโยบาย จาก สพฐ. และรับมอบนโยบายจาก ผอ.บุญเลิศ ธานีรัตน์ผอ.สพป.นศ.2 (อ่าน 209) 14 พ.ค. 62
วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 167) 14 พ.ค. 62