ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
หลักการการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน(Outdoor Classroom) (อ่าน 14) 18 มิ.ย. 61
ตรวจโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 27) 14 มิ.ย. 61
ประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรการศึกษา (อ่าน 25) 14 มิ.ย. 61
กรรมการการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 (อ่าน 23) 07 มิ.ย. 61
แจ้งภารกิจของการเป็นนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม พรบ.การศึกษาแห่งช (อ่าน 23) 05 มิ.ย. 61
ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักการภารโรง (อ่าน 24) 05 มิ.ย. 61
ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาหน้าโรงเรียน (อ่าน 38) 01 มิ.ย. 61
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณครูฟารีดา ขุนจันทร์ ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย (อ่าน 29) 01 มิ.ย. 61
ต้อนรับ นางกรุณา โชติวัน ศึกษานิเทศน์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 (อ่าน 18) 01 มิ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง สวท.ทุ่งสง 97 Mhz. ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน 35) 01 มิ.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาของส่วนกลาง” (อ่าน 26) 29 พ.ค. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ (อ่าน 34) 29 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง (อ่าน 49) 28 พ.ค. 61
ประชุมคณะผู้บริหารและผู้แทน ในการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (อ่าน 25) 26 พ.ค. 61
ประเมินและพัฒนาครูผู้ช่วย คุณครูธันย์ชนก ชูเสน (อ่าน 26) 24 พ.ค. 61
ประชุมคณะทำงานสัมมนาครูผู้รับผิดชอบลูกเสือโรงเรียน (อ่าน 25) 21 พ.ค. 61
พิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 29) 21 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน (อ่าน 28) 21 พ.ค. 61
ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ที่โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ (อ่าน 28) 21 พ.ค. 61
กิจการลูกเสือจากรุ่นตายายสู่รุ่นหลาน (อ่าน 87) 20 พ.ค. 61
ประชุมการจัดเก็บข้อมูล (อ่าน 81) 08 เม.ย. 61
ประชุม ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช (อ่าน 84) 08 เม.ย. 61
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ อบต.เขาโร (อ่าน 79) 08 เม.ย. 61
การประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน (อ่าน 134) 27 มี.ค. 61
รับมอบเกียรติบัตร เครือข่ายประชาสัมพันธ์รายการเสมาปริทัศน์ สพป.นศ.2 (อ่าน 178) 07 มี.ค. 61
แนะแนวการเรียนต่อในระดับอนุบาลและมัธยมศึกษา (อ่าน 194) 23 ก.พ. 61
ต้อนรับครูภาษาอังกฤษ คุณครูธันย์ชนก ชูเสน (อ่าน 188) 23 ก.พ. 61
แนะแนวการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนบ้านนาพรุ (อ่าน 177) 22 ก.พ. 61
รายการเสมาปริทัศน์ สวท.97 (อ่าน 155) 22 ก.พ. 61
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 155) 16 ก.พ. 61
ประชุมครู บุคลากร ธุรการและนักการภารโรง ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 147) 12 ก.พ. 61
แนะนำครูทรงคุณค่า นายบุญสด บุญเกิด (อ่าน 100) 11 ก.พ. 61
นำนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (อ่าน 190) 29 ม.ค. 61
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 161) 29 ม.ค. 61
ยินดีต้อนรับคุณครูบุญสด บุญเกิด ครูทรงคุณค่าของแผ่นดิน (อ่าน 184) 26 ม.ค. 61
ประชุม Video Conference มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา (อ่าน 151) 22 ม.ค. 61
ร่วมวางหรีดเคารพศพ คุณแม่กิจจา นามสนธ์ (อ่าน 138) 18 ม.ค. 61
วันครูแห่งชาติ 2561 (อ่าน 145) 17 ม.ค. 61
ร่วมชื่นชมและให้กำลังใจ ผอ.ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย (อ่าน 183) 13 ม.ค. 61
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน เพื่อร่วมจัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2561 (อ่าน 186) 08 ม.ค. 61