ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมในส่งเอกสารเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่1/2 (อ่าน 42) 27 มี.ค. 62
ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย (อ่าน 28) 27 มี.ค. 62
ร่วมกิจกรรมเลี้ยงน้ำชาพัฒนาโรงเรียนวัดวังหีบ (อ่าน 33) 27 มี.ค. 62
การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.นศ.2 (อ่าน 31) 27 มี.ค. 62
ต้อนรับ ผอ.สุรินทร์ กลับผดุง ผอ.ร.ร.บ้านนาพรุ (อ่าน 37) 13 มี.ค. 62
ประชุมสัมมนา รับมอบนโยบาย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 30) 13 มี.ค. 62
ประชุม 3/2562 (อ่าน 38) 06 มี.ค. 62
การประเมิน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ เป็นครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของ นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ (อ่าน 70) 21 ก.พ. 62
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 53) 21 ก.พ. 62
นายไพโรจน์ อิ้ววังโส เยี่ยมชมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 52) 21 ก.พ. 62
ครูเสาวลักษณ์ เป็นกรรมการ สอบ RT โรงเรียนบ้านนนาพรุ (อ่าน 49) 20 ก.พ. 62
ครูภัสมล อบรมสร้างความเข้าใจบุคลากรครูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระวิทยาศาสตร์ (อ่าน 57) 12 ก.พ. 62
ผอ.ประเสริฐ ธานีรัตน์ เยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 103) 07 ก.พ. 62
นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน (อ่าน 85) 06 ก.พ. 62
คุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 51) 04 ก.พ. 62
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 50) 31 ม.ค. 62
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 55) 31 ม.ค. 62
ผอ.ประยูร เกตุแก้ว ผอ.กฤษปการ เพียรดี แวะเยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 55) 29 ม.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง สวท.ทุ่งสง 97 Mhz. ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 47) 28 ม.ค. 62
ประชุมการชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) (อ่าน 79) 22 ม.ค. 62
พบลูกๆนักเรียนตอนเช้า เพื่อเตรียมพร้อมการสอบ Onet NT PISA (อ่าน 72) 21 ม.ค. 62
รับรางวัลคุรุสดุดี (อ่าน 82) 17 ม.ค. 62
กีฬาวันครู 2562 (อ่าน 76) 17 ม.ค. 62
ตักบาตรวันครู 2562 (อ่าน 64) 17 ม.ค. 62
วันครู 2562 ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง (อ่าน 83) 17 ม.ค. 62
ต้อนรับ ผอ.ตาวัน รักชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโร (อ่าน 123) 03 ม.ค. 62
เข้าเฝ้ารับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน 2558 (อ่าน 10) 27 ธ.ค. 61
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (อ่าน 207) 25 ธ.ค. 61
กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร (อ่าน 184) 24 ธ.ค. 61
นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (อ่าน 100) 24 ธ.ค. 61
ประชุมการจัดนิทรรศการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับภาคใต้ (อ่าน 90) 24 ธ.ค. 61
รับทุนอาหารกลางวัน SCG (อ่าน 69) 19 ธ.ค. 61
ประชุมทางไกล เพื่อสำรวจความต้องการใช้ระบบ DLTV ในโรงเรียนขยายโอกาส ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน (อ่าน 78) 18 ธ.ค. 61
รับนโยบาย Zero waste school (อ่าน 97) 13 ธ.ค. 61
รับนโยบายการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา (อ่าน 86) 13 ธ.ค. 61
การประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 115) 07 ธ.ค. 61
ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 104) 06 ธ.ค. 61
ตรวจเยี่ยมและประเมินเข้มนางสาวธันย์ชนก ชูเสน (อ่าน 106) 03 ธ.ค. 61
ประเมินเข้มนางสาวฟารีดา ขุนจันทร์ (อ่าน 110) 03 ธ.ค. 61
นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมนิเทศห้องเรียน (อ่าน 104) 30 พ.ย. 61