ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ครูเสาวลักษณ์ เป็นกรรมการ สอบ RT โรงเรียนบ้านนนาพรุ (อ่าน 3) 20 ก.พ. 62
ครูภัสมล อบรมสร้างความเข้าใจบุคลากรครูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระวิทยาศาสตร์ (อ่าน 12) 12 ก.พ. 62
ผอ.ประเสริฐ ธานีรัตน์ เยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 48) 07 ก.พ. 62
นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน (อ่าน 31) 06 ก.พ. 62
คุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 19) 04 ก.พ. 62
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 21) 31 ม.ค. 62
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 19) 31 ม.ค. 62
ผอ.ประยูร เกตุแก้ว ผอ.กฤษปการ เพียรดี แวะเยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 26) 29 ม.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง สวท.ทุ่งสง 97 Mhz. ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 22) 28 ม.ค. 62
ประชุมการชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) (อ่าน 41) 22 ม.ค. 62
พบลูกๆนักเรียนตอนเช้า เพื่อเตรียมพร้อมการสอบ Onet NT PISA (อ่าน 44) 21 ม.ค. 62
รับรางวัลคุรุสดุดี (อ่าน 47) 17 ม.ค. 62
กีฬาวันครู 2562 (อ่าน 34) 17 ม.ค. 62
ตักบาตรวันครู 2562 (อ่าน 33) 17 ม.ค. 62
วันครู 2562 ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง (อ่าน 45) 17 ม.ค. 62
ต้อนรับ ผอ.ตาวัน รักชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโร (อ่าน 85) 03 ม.ค. 62
เข้าเฝ้ารับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน 2558 (อ่าน 5) 27 ธ.ค. 61
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (อ่าน 135) 25 ธ.ค. 61
กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร (อ่าน 138) 24 ธ.ค. 61
นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (อ่าน 62) 24 ธ.ค. 61
ประชุมการจัดนิทรรศการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับภาคใต้ (อ่าน 61) 24 ธ.ค. 61
รับทุนอาหารกลางวัน SCG (อ่าน 33) 19 ธ.ค. 61
ประชุมทางไกล เพื่อสำรวจความต้องการใช้ระบบ DLTV ในโรงเรียนขยายโอกาส ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน (อ่าน 41) 18 ธ.ค. 61
รับนโยบาย Zero waste school (อ่าน 59) 13 ธ.ค. 61
รับนโยบายการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา (อ่าน 52) 13 ธ.ค. 61
การประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 76) 07 ธ.ค. 61
ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 69) 06 ธ.ค. 61
ตรวจเยี่ยมและประเมินเข้มนางสาวธันย์ชนก ชูเสน (อ่าน 69) 03 ธ.ค. 61
ประเมินเข้มนางสาวฟารีดา ขุนจันทร์ (อ่าน 68) 03 ธ.ค. 61
นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมนิเทศห้องเรียน (อ่าน 64) 30 พ.ย. 61
ครูพงษ์พัฒน์ บุญสิทธิ์ ทำหน้าที่กรรมการตัดสินกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ (อ่าน 62) 26 พ.ย. 61
ดูแลความเรียบร้อย การแข่งขันทักษะวิชาการ 68 (อ่าน 58) 26 พ.ย. 61
ครูเสาวลักษณ์ ลักษณะ นำเด็กหญิงลักษมน กิจงาม ร่วมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 (อ่าน 81) 22 พ.ย. 61
ครูภัสมลและครูพงษ์พิพัฒน์ นำนักเรียนร่วมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 (อ่าน 72) 22 พ.ย. 61
เตรียมสนามแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) (อ่าน 63) 19 พ.ย. 61
ประชุมครู บุคลากร นักการภารโรง ครั้งที่ 9/2561 (อ่าน 62) 16 พ.ย. 61
ประชุมนโบายการปฏิบัติและข้อสั่งการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริ (อ่าน 82) 16 พ.ย. 61
ครูเบญจรัตน์ ศรีปาน กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม (อ่าน 77) 12 พ.ย. 61
สัมมนา/บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเปลี่ยนแนวคิด สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) (อ่าน 54) 12 พ.ย. 61
ครูบุญสด บุญเกิด และครูสมบูรณ์ ชนะคช เป็นกรรมการการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 72) 12 พ.ย. 61