ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
การประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 20) 07 ธ.ค. 61
ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 20) 06 ธ.ค. 61
ตรวจเยี่ยมและประเมินเข้มนางสาวธันย์ชนก ชูเสน (อ่าน 23) 03 ธ.ค. 61
ประเมินเข้มนางสาวฟารีดา ขุนจันทร์ (อ่าน 22) 03 ธ.ค. 61
นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมนิเทศห้องเรียน (อ่าน 22) 30 พ.ย. 61
ครูพงษ์พัฒน์ บุญสิทธิ์ ทำหน้าที่กรรมการตัดสินกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ (อ่าน 19) 26 พ.ย. 61
ดูแลความเรียบร้อย การแข่งขันทักษะวิชาการ 68 (อ่าน 20) 26 พ.ย. 61
ครูเสาวลักษณ์ ลักษณะ นำเด็กหญิงลักษมน กิจงาม ร่วมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 (อ่าน 26) 22 พ.ย. 61
ครูภัสมลและครูพงษ์พิพัฒน์ นำนักเรียนร่วมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 (อ่าน 23) 22 พ.ย. 61
เตรียมสนามแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) (อ่าน 25) 19 พ.ย. 61
ประชุมครู บุคลากร นักการภารโรง ครั้งที่ 9/2561 (อ่าน 31) 16 พ.ย. 61
ประชุมนโบายการปฏิบัติและข้อสั่งการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริ (อ่าน 42) 16 พ.ย. 61
ครูเบญจรัตน์ ศรีปาน กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม (อ่าน 36) 12 พ.ย. 61
สัมมนา/บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเปลี่ยนแนวคิด สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) (อ่าน 21) 12 พ.ย. 61
ครูบุญสด บุญเกิด และครูสมบูรณ์ ชนะคช เป็นกรรมการการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 37) 12 พ.ย. 61
ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 (อ่าน 27) 12 พ.ย. 61
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.พิพัฒน์ พลเกษตร และผอ.จิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ (อ่าน 16) 12 พ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 29) 08 พ.ย. 61
คณะผู้บริหารมืออาชีพ รุ่นที่ 1 สพท.นศ.2 (2549) เดินทางไปส่งและให้กำลังใจทีมงานผู้บริหารในรุ่น (อ่าน 59) 06 พ.ย. 61
ประชุมคณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 55) 01 พ.ย. 61
ผอ.ประภาส ชูภักดี เยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 143) 19 ต.ค. 61
ต้อนรับครูเสาวลักษณ์ และครูภัสมล (อ่าน 228) 01 ต.ค. 61
การประชุมเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหาร (อ่าน 83) 17 ก.ย. 61
ประชุมโครงการรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต (อ่าน 103) 17 ก.ย. 61
ประชุมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน NISPA & CATAS (อ่าน 88) 17 ก.ย. 61
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนนโยบาย (อ่าน 76) 12 ก.ย. 61
ประชุมคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ครั้งที่ 5/2561 (อ่าน 66) 10 ก.ย. 61
ประชุมเวทีและประชาคมรับฟังความคิดเห็น เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (อ่าน 72) 10 ก.ย. 61
ประเมินครูธัญชนก ชูเสน (อ่าน 78) 06 ก.ย. 61
พิธีลงนามประกาศโครงการ To Be Number One (อ่าน 72) 06 ก.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของศูนย์เครือข่าย (อ่าน 74) 03 ก.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธร (อ่าน 65) 03 ก.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอเพื่อการทำ (อ่าน 70) 03 ก.ย. 61
ครูฟารีดา ขุนจันทร์ อบรมคูปองครู (อ่าน 78) 28 ส.ค. 61
ดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (อ่าน 94) 28 ส.ค. 61
ครูสมบูรณ์ ชนะคช อบรมคูปองครู (อ่าน 74) 28 ส.ค. 61
ประชุม DLTV (อ่าน 84) 28 ส.ค. 61
การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด ปี 2561 (อ่าน 74) 14 ส.ค. 61
อบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของศาสตร์พระราชา (อ่าน 120) 02 ส.ค. 61
ประเมินเข้มคุณครูฟารีดา ขุนจันทร์ ครั้งที่ 3 (อ่าน 114) 26 ก.ค. 61