ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 2/2563 (อ่าน 132) 10 เม.ย. 63
ครูใหญ่พบนักเรียน (อ่าน 151) 18 มี.ค. 63
ประธานเปิดการแสดงในกิจกรรมอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมประชาธิปไตย (อ่าน 170) 18 มี.ค. 63
ประชุมการจัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 155) 18 มี.ค. 63
ประชุมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ NT (อ่าน 145) 18 มี.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล และหัวหน้าบริหารวิชาการ (อ่าน 150) 19 ก.พ. 63
รับมอบนโยบาย สู่ระบบโรงเรียนมาตรฐานด้านโภชนาการ อย.น้อย (อ่าน 111) 18 ก.พ. 63
การปฐมนิเทศเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 111) 18 ก.พ. 63
ร่วมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.เขาโร (อ่าน 137) 04 ก.พ. 63
คุณครูภัสมล ตุ้งติก กรรมการคุมสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 133) 03 ก.พ. 63
บันทึกข้อตกลง(MOU) การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน (อ่าน 299) 30 ม.ค. 63
ตรวจสอบภายใน 2563 (อ่าน 116) 28 ม.ค. 63
วันครู 2563 (อ่าน 104) 23 ม.ค. 63
วิทยากรให้ความรู้ผู้ต้องขัง เรือนจำอำเภอทุ่งสง (อ่าน 110) 23 ม.ค. 63
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน 1/2563 (อ่าน 116) 20 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ (อ่าน 246) 16 ธ.ค. 62
ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดการทำแผนบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ เพื่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเ (อ่าน 156) 16 ธ.ค. 62
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 7/2562 (อ่าน 140) 16 ธ.ค. 62
วันพ่อแห่งชาติ อบต.เขาโร (อ่าน 207) 06 ธ.ค. 62
วันพ่อแห่งชาติ อำเภอทุ่งสง (อ่าน 327) 06 ธ.ค. 62
การแข่งขันทักษะกลไก เต้นแอร์โรบิคส์ และกิจกรรมกีฬาอนุชน ภาคใต้ (อ่าน 205) 02 ธ.ค. 62
กลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ สพป.นศ.2 เยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 228) 02 ธ.ค. 62
เตรียมความพร้อมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 226) 25 พ.ย. 62
อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระเบียบพัสดุ 2560 การบริหารการเงินและงบประมาณ ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐ (อ่าน 203) 25 พ.ย. 62
ประชุมผู้บริหารและครูวิชาการของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง (อ่าน 227) 25 พ.ย. 62
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 222) 25 พ.ย. 62
ต้อนรับครูพิไลภรณ์ ไชยผล สู่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 195) 19 พ.ย. 62
ต้อนรับคุณครูฐิริญญา พรหมศร สู่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 219) 15 พ.ย. 62
ประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขค 2 (อ่าน 63) 09 ก.ย. 62
ประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขค 2 (อ่าน 66) 09 ก.ย. 62
ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดวังหีบ (อ่าน 71) 27 ส.ค. 62
อบรมโครงการศึกษาดูงานการอบรมเชิงปฎิบัติการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 3 (อ่าน 72) 26 ส.ค. 62
ประชุมผู้บริหารและครูวิชาการศูนย์เครือข่ายที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง เพื่อเตรียมงานวิชาการ (อ่าน 94) 26 ส.ค. 62
อบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ไปใช้ (อ่าน 81) 22 ส.ค. 62
ประชุมคณะทำงานเตรียมนิเทศ สัมมนา ประชุมเชิงปฎิบัติการ ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ สพป.นศ.2 (อ่าน 70) 21 ส.ค. 62
ครูเสาวลักษณ์ ลักษณะ อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้อ (อ่าน 87) 21 ส.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ.2 (อ่าน 44) 21 ส.ค. 62
ติดตามการสอน ครูกิตติพิชญ์ โนนเสนา โดย ศน.กาญจนา จิตรสำรวย (อ่าน 77) 15 ส.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง "รายการเสมาปริทัศน์" (อ่าน 59) 15 ส.ค. 62
อบรม Coding (อ่าน 390) 13 ส.ค. 62