ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
กิจการลูกเสือจากรุ่นตายายสู่รุ่นหลาน (อ่าน 39) 20 พ.ค. 61
ประชุมการจัดเก็บข้อมูล (อ่าน 57) 08 เม.ย. 61
ประชุม ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช (อ่าน 58) 08 เม.ย. 61
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ อบต.เขาโร (อ่าน 55) 08 เม.ย. 61
การประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน (อ่าน 109) 27 มี.ค. 61
รับมอบเกียรติบัตร เครือข่ายประชาสัมพันธ์รายการเสมาปริทัศน์ สพป.นศ.2 (อ่าน 154) 07 มี.ค. 61
แนะแนวการเรียนต่อในระดับอนุบาลและมัธยมศึกษา (อ่าน 174) 23 ก.พ. 61
ต้อนรับครูภาษาอังกฤษ คุณครูธันย์ชนก ชูเสน (อ่าน 174) 23 ก.พ. 61
แนะแนวการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนบ้านนาพรุ (อ่าน 161) 22 ก.พ. 61
รายการเสมาปริทัศน์ สวท.97 (อ่าน 141) 22 ก.พ. 61
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 138) 16 ก.พ. 61
ประชุมครู บุคลากร ธุรการและนักการภารโรง ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 131) 12 ก.พ. 61
แนะนำครูทรงคุณค่า นายบุญสด บุญเกิด (อ่าน 90) 11 ก.พ. 61
นำนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (อ่าน 171) 29 ม.ค. 61
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 144) 29 ม.ค. 61
ยินดีต้อนรับคุณครูบุญสด บุญเกิด ครูทรงคุณค่าของแผ่นดิน (อ่าน 169) 26 ม.ค. 61
ประชุม Video Conference มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา (อ่าน 137) 22 ม.ค. 61
ร่วมวางหรีดเคารพศพ คุณแม่กิจจา นามสนธ์ (อ่าน 126) 18 ม.ค. 61
วันครูแห่งชาติ 2561 (อ่าน 131) 17 ม.ค. 61
ร่วมชื่นชมและให้กำลังใจ ผอ.ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย (อ่าน 168) 13 ม.ค. 61
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน เพื่อร่วมจัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2561 (อ่าน 165) 08 ม.ค. 61
เดินทางไปส่งครูครูวราภรณ์ ไชยรัตน์ รายงานตัวรับบรรจุเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนบางขันวิทยา (อ่าน 171) 29 ธ.ค. 60
ศน.กาญจนา จิตรสำรวย นิเทศโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 164) 28 ธ.ค. 60
ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และแนวทางในการส่งเสริมด้านวิชาการ (อ่าน 158) 23 ธ.ค. 60
16 ธันวาคม 2560 รายการเสมาปริทัศน์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 (อ่าน 155) 17 ธ.ค. 60
15 ธันวาคม 2560 นายสุริยา โนนเสนา ประชุมชี้แจงนโยบาย สู่การปฏิบัติสู่การเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 (อ่าน 234) 16 ธ.ค. 60
นายสุริยา โนนเสนา ผอ.ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประชุมชี้แจงนโยบาย สพฐ. สู่การปฏิบัติ (อ่าน 228) 27 ส.ค. 60
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อบรม EASY LAB ตามโครงการพัฒนาครู (อ่าน 255) 27 ส.ค. 60
ว่าที่ ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 ประธานในพิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา "GROWTH (อ่าน 218) 27 ส.ค. 60
คณะครูอบรม GROWTH TOGETHER (อ่าน 221) 27 ส.ค. 60
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ อบรม Active Learning (อ่าน 237) 21 ส.ค. 60
ประชุมคณะครูเพื่อสรุปการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง PLC (อ่าน 218) 02 ส.ค. 60
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ รับรางวัล MOE AWARDS สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 280) 12 ก.ค. 60
วันที่ 6-7เมษายน 2560 ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2เป็น ประ (อ่าน 328) 09 เม.ย. 60
นางนิรมล โนนเสนา รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 336) 31 มี.ค. 60
นางประนอม บุญสิทธิ์ รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 336) 31 มี.ค. 60
นางนิรมล โนนเสนา W.B. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี 2555 (อ่าน 429) 26 ธ.ค. 59
นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ ได้เลื่อนวิทยฐานะครู เป็นครูวิทยฐานะชำนาญการ (อ่าน 417) 26 ธ.ค. 59
นายธรรมรัตน์ ศรีชัย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนคัดลายมือ เหรียญทอง ระดับภาคใต้ (อ่าน 376) 26 ธ.ค. 59
นายอดุลย์รัตน์ ขวัญเพชร ครูผู้ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด ระดับภาคใต้ (อ่าน 397) 19 ธ.ค. 59