ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด ปี 2561 (อ่าน 15) 14 ส.ค. 61
อบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของศาสตร์พระราชา (อ่าน 30) 02 ส.ค. 61
ประเมินเข้มคุณครูฟารีดา ขุนจันทร์ ครั้งที่ 3 (อ่าน 44) 26 ก.ค. 61
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสโมสรโรตารี่ทุ่งสง (อ่าน 28) 26 ก.ค. 61
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา (อ่าน 27) 25 ก.ค. 61
ฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ "โครงการเพชรในตม" (อ่าน 39) 23 ก.ค. 61
รณรงค์การสวมหมวกกันน๊อค (อ่าน 28) 23 ก.ค. 61
รายการเสมาปริทัศน์ 97.00 Mhz. (อ่าน 20) 23 ก.ค. 61
ครูนิรมล โนนเสนา อบรมพัฒนาครู (อ่าน 26) 11 ก.ค. 61
ครูวรรณา เลียบวงศ์ อบรมพัฒนาครู (อ่าน 25) 11 ก.ค. 61
การประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 (อ่าน 23) 11 ก.ค. 61
ครูประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ อบรมพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา (อ่าน 26) 11 ก.ค. 61
ศน.กาญจนา จิตรสำรวย ในโอกาสมานิเทศ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 34) 11 ก.ค. 61
นายสุริยา โนนเสนา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประชาชน โรงเรียนบ้านหนองท่อม ประจำปี 2561 (อ่าน 13) 11 ก.ค. 61
นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 9) 11 ก.ค. 61
ซ้อมกิจกรรมทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม (อ่าน 37) 28 มิ.ย. 61
ต้อนรับทีมงานน้องๆนักข่าว สวท.97 ทุ่งสง (อ่าน 35) 28 มิ.ย. 61
ปรับปรุงปรับบริบทโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 34) 28 มิ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 39) 28 มิ.ย. 61
ร่วมต้อนรับ ผอ.บรรจบ อนุจร (อ่าน 63) 22 มิ.ย. 61
เวรยามรักษาสถานที่ราชการ (อ่าน 47) 20 มิ.ย. 61
รายการพุธเช้า....ข่าว สพฐ. 23/2561 20 มิ.ย. 61 (อ่าน 59) 20 มิ.ย. 61
หลักการการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน(Outdoor Classroom) (อ่าน 66) 18 มิ.ย. 61
ตรวจโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 70) 14 มิ.ย. 61
ประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรการศึกษา (อ่าน 57) 14 มิ.ย. 61
กรรมการการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 (อ่าน 73) 07 มิ.ย. 61
แจ้งภารกิจของการเป็นนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม พรบ.การศึกษาแห่งช (อ่าน 46) 05 มิ.ย. 61
ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักการภารโรง (อ่าน 48) 05 มิ.ย. 61
ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาหน้าโรงเรียน (อ่าน 65) 01 มิ.ย. 61
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณครูฟารีดา ขุนจันทร์ ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย (อ่าน 54) 01 มิ.ย. 61
ต้อนรับ นางกรุณา โชติวัน ศึกษานิเทศน์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 (อ่าน 42) 01 มิ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง สวท.ทุ่งสง 97 Mhz. ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน 64) 01 มิ.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาของส่วนกลาง” (อ่าน 50) 29 พ.ค. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ (อ่าน 65) 29 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง (อ่าน 73) 28 พ.ค. 61
ประชุมคณะผู้บริหารและผู้แทน ในการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (อ่าน 48) 26 พ.ค. 61
ประเมินและพัฒนาครูผู้ช่วย คุณครูธันย์ชนก ชูเสน (อ่าน 55) 24 พ.ค. 61
ประชุมคณะทำงานสัมมนาครูผู้รับผิดชอบลูกเสือโรงเรียน (อ่าน 45) 21 พ.ค. 61
พิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 58) 21 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน (อ่าน 49) 21 พ.ค. 61