ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
YOUTUBE กิจกรรม
นำเสนอผลงาน OBEC AWARDS ผอ.
นำเสนอโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
วีดีทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงาน ปี2556-2558 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เยี่ยมการสอนวิชาพละศึกษา ครูพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปี 2557
วีดีทัศน์โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 2558
พิธีเข้าประจำการของกองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
กิจกรรมหน้าเสาธง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปี 2557 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558