ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
YOUTUBE กิจกรรม
เยี่ยมการสอน นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
Valentine Day
ตรวจเยี่ยมการสอนของครูธันญ์ชนก ชูเสน
ตรวจเยี่ยมการสอนของครูจรรยา เชี่ยววิทย์
ซ้อมฟุตบอล
เยี่ยมนักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เยี่ยมนิเทศชั้นเรียน คุณครูภัสมล ตุ้งติก
นิเทศชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คุณครูวรรณา เลียบวงศ์
นิเทศชั้นเรียนคุณครูฟารีดา ขุนจันทร์
ตรวจเยี่ยมการสอนของ นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
เยี่ยมการสอนวิชาชีพโดยคุณครูสมบูรณ์ ชนะคช
นำเสนอผลงาน OBEC AWARDS ผอ.
นำเสนอโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
วีดีทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงาน ปี2556-2558 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เยี่ยมการสอนวิชาพละศึกษา ครูพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปี 2557
วีดีทัศน์โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 2558
พิธีเข้าประจำการของกองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
กิจกรรมหน้าเสาธง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปี 2557 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558