ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดทำสื่อ DLTV ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3205) 20 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3212) 20 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน DLTV (อ่าน 3052) 08 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภายในสถานการณ์โ (อ่าน 3227) 03 ก.ค. 63
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาเพื่ออุปโภค บริโภค สำหรับเตรียมความพร้อมให้ปลอดภัยจา (อ่าน 3229) 03 ก.ค. 63
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวในการเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 (อ่าน 3217) 26 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ (อ่าน 3217) 22 มิ.ย. 63
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่ครัว เพื่อประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน (อ่าน 3221) 01 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3049) 19 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3211) 02 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3050) 01 ส.ค. 62