ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
รับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (อ่าน 249) 08 เม.ย. 61
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมเยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ (อ่าน 472) 27 ส.ค. 60
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 511) 12 ก.ค. 60
โรงพยาบาลทุ่งสง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งควาย ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศ (อ่าน 526) 12 ก.ค. 60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งควาย อบรม อย.น้อย ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 521) 12 ก.ค. 60
30 มีนาคม 2560 การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (อ่าน 566) 10 เม.ย. 60
29 สิงหาคม 2559 รับการนิเทศโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (อ่าน 708) 29 ส.ค. 59