ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในโรงเรียน
นายสุริยา โนนเสนา ทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินขั้นที่ 5 (อ่าน 3307) 21 ก.ย. 63
ครูกิตติพิชญ์ โนนเสนา ฝึกทบทวนทักษะด้านลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ สพป.นศ.2 (อ่าน 3108) 09 ก.ย. 62
ครูพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ ฝึกทบทวนทักษะด้านลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ สพป.นศ.2 (อ่าน 3081) 09 ก.ย. 62
ผอ.สุริยา โนนเสนา เป็นวิทยากรการฝึกทบทวนทักษะด้านลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ (อ่าน 3076) 09 ก.ย. 62
ครูพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ ร่วมกิจกรรมนิเทศ ติดตามและฝึกอบรมทักษะด้านลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ (อ่าน 3097) 28 ส.ค. 62
เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม งานลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2562 (อ่าน 3884) 13 ส.ค. 62
นายสุริยา โนนเสนา ผู้บังคับขบวนสวนสนาม ในพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม (อ่าน 3733) 30 ก.ค. 62
กษาดูงานค่ายลูกเสือภักดีชุมพล อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ (อ่าน 3558) 23 ก.ค. 62
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านไร่พัฒนาต้นแบบลูกเสือลูกเสือ ของสพป.ชัยภูมิ เขต 3 (อ่าน 3560) 23 ก.ค. 62
ครูสมบูรณ์ ชนะคช วิทยากรร่วม ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 3595) 04 มิ.ย. 62
ครูบุญสด บุญเกิด วิทยากรร่วม ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 3601) 04 มิ.ย. 62
คณะครูร่วมกิจกรรมการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2562 (อ่าน 3734) 04 มิ.ย. 62
นายสุริยา โนนเสนา ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (อ่าน 3703) 14 พ.ค. 62
รับมอบเกียรติคุณบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้บริหาร ประจำปี 2561 (อ่าน 4372) 27 มี.ค. 62
นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ B.T.C. (อ่าน 3807) 11 พ.ย. 61
นางสาวภัสมล ตุ้งติก B.T.C. สามัญรุ่นใหญ่ (อ่าน 3727) 11 พ.ย. 61
นางสาวจรรยา เชี่ยววิทย์ (อ่าน 3722) 11 พ.ย. 61
โครงการสัมมนาผู้อำนวยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม (อ่าน 3839) 23 ส.ค. 61
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประจำปี 2559 (อ่าน 4227) 06 ก.พ. 61
23 ตุลาคม 2560 วางพวงมาลาถวายความเคารพ เนื่องในพิธีวันปิยมหาราช (อ่าน 4128) 09 พ.ย. 60
นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น ที่ค่ายลูกเสือสำโรง (อ่าน 4090) 06 พ.ย. 60
นายสมบูรณ์ ชนะคช ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น อบรมวิชาพิเศษการจัดการค่ายพักแรม (อ่าน 4280) 12 เม.ย. 60
รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 นำคณะมาศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบลูกเสือที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 4428) 18 ต.ค. 59
นางสาวขนิษฐา รัตนสุภา B.T.C. (อ่าน 4904) 19 ส.ค. 59
นางสาวพันธ์ทิพย์ สังวังเลาว์ เอทีซี และ ลูกเสือชาวบ้าน (อ่าน 4275) 19 ส.ค. 59
นางสาวสุภาวดี สุขอนันต์ เอทีซี (อ่าน 4170) 19 ส.ค. 59
นางวราภรณ์ ไชยรัตน์ W.B. (อ่าน 3998) 19 ส.ค. 59
นายโชคดี ไชยรัตน์ W.B. (อ่าน 4025) 19 ส.ค. 59
นางสาวเบญจรัตน์ ศรีปาน W.B. (อ่าน 4079) 19 ส.ค. 59
นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ W.B. (อ่าน 4040) 19 ส.ค. 59
นางประนอม บุญสิทธิ์ W.B. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี 2556 (อ่าน 4133) 19 ส.ค. 59
นายธรรมรัตน์ ศรีชัย W.B. สามัญรุ่นใหญ่ (อ่าน 4053) 19 ส.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 4329) 19 ส.ค. 59
นายสมบูรณ์ ชนะคช A.L.T.C. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี 2557 (อ่าน 4330) 19 ส.ค. 59
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ A.L.T.C. (อ่าน 4014) 19 ส.ค. 59
นางนิรมล โนนเสนา W.B. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี 2555 (อ่าน 4206) 19 ส.ค. 59
นางสุพร ศักดิ์เศรษฐ W.B. (อ่าน 4030) 19 ส.ค. 59
นางวรรณา เลียบวงศ์ B.T.C. (อ่าน 3981) 19 ส.ค. 59
นายไมตรี หอมเกตุ B.T.C. (อ่าน 3961) 19 ส.ค. 59
นางบุญเจือ บุญสถิตย์ B.T.C. (อ่าน 3890) 19 ส.ค. 59