ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
19 สิงหาคม 2560 นายสุริยา โนนเสนา พร้อม นายธรรมรัตน์ ศรีชัย อบรมที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่ายาง
19 สิงหาคม 2560 นายสุริยา  โนนเสนา พร้อม นายธรรมรัตน์  ศรีชัย อบรมที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยมีนางจารี กาลดิษ์ฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพท.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิด
นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ดำเนินการจ้ัดการเรียนการสอนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้" ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนในโครงการตามนโยบาย จำนวน 121 โรง โดยทุกโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมเน้น ๔ H มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง นิเทศ ติดตามผลโดย Smart trainer อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อ ๑ โรงเรียน ๑ เดือน และรายงานผลตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด สืบเนื่องมาตามลำดับ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ดำเนินการต่อยอดจัดอบรม Smart trainer และคณะทำงานของเขตพื้นที่การศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ๔H โดยเฉพาะ Head และ Heart ให้เข้มข้นมากขึ้น รวมจำนวน 196 คน จากโรงเรียนนำร่อง ๑๐ % และโรงเรียนขยายเครือข่าย ๕๐ % รวม ๑๒๑ โรงเรียนๆละ ๑-๒ คน ใน วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียน วัดท่ายาง ซึ่งได้ประชุมคณะทำงาน/วิทยากร ไปแล้วในวัน ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่ายาง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งให้กับ Smart trainer คณะทำงานของเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”มีความรู้ความเข้าใจการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ๔H โดยเฉพาะ Head และ Heart ให้เข้มข้นมากขึ้น และให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และสามารถนำสู่การปฏิบัติได้ถูกต้อง ชัดเจน บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ
2. เพื่อให้ Smart trainer และคณะทำงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
วิธีการอบรม
๑.ชี้แจงหลักสูตร/การเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้การบูรณาการ ๔ H 
นำเสนอโ ดย ผอ.ดร.ยงยุทธ ศรีสุขใส, อ.มนู รักษายศ , อ.จุติมา พรหมศร และคณะ
๓.บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ H ๑ นำเสนอโดย
ผอ.เกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง และคณะ
๔.บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ H ๒ นำเสนอโดย
ผอ.วัชระ นามสนธิ์, ผอ.ธีรพงศ์ รอดอุปการ และคณะ
๕.บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ H๓ นำเสนอโดย
ผอ.กิตติภพ ชุมคง, ผอ.สุรัช วัฒนสงค์, อ.ศิริกร มุนีกุล และคณะ
๖.บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ H๔ นำเสนอโดย
ผอ.นัฐพล เพ็งเมือง, ผอ.สำอางค์ ขวดแก้ว, ผอ.อัญชลี นามสนธิ์ และคณะ)
๗.บรรยายสรุป ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้.แนวทางนิเทศโรงเรียนฯ การประเมินความ พึงพอใจ นำเสนอโ ดยดร.ปิยกมล พูลเสน และคณะ
ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะ Smart trainer ผู้บริหาร คณะครู ศึกษานิเทศก์ คณะทำงาน คณะวิทยากร และ ท่านดร.ยงยุทธ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดท่ายาง และคณะผู้เกี่ยวข้อง ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และอุปกรณ์ในการอบรม
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 441 ครั้ง