ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับนโยบาย สพฐ.สัญจร ที่สงขลา

การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

๑.หน่วยงานที่ท่านปฏิบัติคือ

               ๑.๑ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

               ๑.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

๒.แนวทาง/ขั้นตอนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ

               โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งจากที่โรงเรียนประสบผลสำเร็จ เนื่องจากการนำนโยบายมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข, โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ -๒๕๖๐  ,สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๘ ,รางวัล MOE AWARDS ด้านป้องกันยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๕๘โดยโรงเรียนได้ดำเนินการขั้นตอนดังนี้

               ๒.๑ การวางแผนร่วมกัน โดยโรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ ระยะ ๓ปี เพื่อกำหนดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่แผนปฏิบัติการประจำปี

               ๒.๒ การลงมือทำ ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนประจำปีของโรงเรียน

               ๒.๓ตรวจสอบการทำงาน โรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบผลการทำงานของคณะครู นักเรียน โดยการจัดทำข้อมูลสารสนเทศรายงานผลการทำงานต่อผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง

               ๒.๔ การรายงานผลการดำเนินงาน  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ หรือกิจกรรม ครูต้องรายงานผลตรวจสอบความพึงพอใจ รายงานผลการดำเนินงานผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศ และเว็บไซค์ของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นการทำงานของครู เห็นการทำงานของนักเรียน

๓.การนำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่หรือหน่วยงานของท่านที่ผ่านมา มีผลงาน / โครงการ/หรือกิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จสามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้ดี คือ

               ๓.๑ โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้นำกิจการลูกเสือมาพัฒนาองค์กรจนประสบผลสำเร็จ ซึ่งจากการนำกิจการลูกเสือมาพัฒนาองค์ทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จและได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้

                              ๓.๑.๑ ด้านผู้บริหาร  นายสุริยา  โนนเสนา  ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร และได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

                              ๓.๑.๒ ด้านครูและบุคลากร  คณะครูผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ทั้ง ๓ ท่อน จำนวน ๒ คน และครูประจำการและครูอัตราจ้าง ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ได้รับวูดแบดจ์ ๒ ท่าน จำนวน ๑๒ คน นักการภารโรง ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น และแม่ครัว ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

                              ๓.๑.๓ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน  พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์  หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือประเภทสามัญ และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน และผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือหลักสูตรผู้นำ และอบรมหลักสูตรลูกเสือชาวบ้าน ผู้ปกครองและชุมชน ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ๗๐ เปอร์เซ็นต์

                              ๓.๑.๔ นักเรียน/ลูกเสือ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่อต้านยาเสพติด อบรมนายหมู่ และส่งผลงานขอเข็มบำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

๔.ปัจจัยที่ทำให้ นโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จ

               ๔.๑ บุคลากร โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา มีผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ร่วมทำงานกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายการทำงานร่วมกัน เสียสละเวลาการทำงานส่วนตัว มาทำงานในวันหยุดราชการและมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนร่วมกันกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สนับสนุนนโยบายและการบริหารจัดการทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จ

               ๔.๒ งบประมาณ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา แม้ว่าจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากมาย แต่ชุมชนได้ร่วมบริจาคได้ร่วมกันสนับสนุน จนทำให้โรงเรียนมีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

               ๔.๒วัสดุและอุปกรณ์ โรงเรียนมีความพร้อมทั้งด้านวัสดุและอุปกรณ์ สามารถเป็นศูนย์กลางให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการ

               ๔.๔ การบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โดยผู้บริหารโรงเรียน ได้นำระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ การบริหารการเงินแบบโปร่งใสตรวจสอบได้  เข้ามาบริหารจัดการสถานศึกษา ทำให้ชุมชนเชื่อมั่นและศรัทธา

๕.ปัญหาและอุปสรรค ของการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

               จาการนำนโยบายทุกครั้งปัญหาก็มี แต่โรงเรียนก็สามารถแก้ไขปัญหา เช่นการแก้ปัญหาในการบริหารสถานศึกษา ด้านบุคลากร เนื่องจากบุคลากรใกล้เกษียณอายุราชการ และการทดแทนตำแหน่งเกษียณยังล่าช้า โรงเรียนต้องหาครูมาทดแทนทำให้ระบบการบริหารทางการเงินขาดสภาพคล่อง

 

              ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ในภาคใต้ ,รอง ผอ.เขต และผู้อำนวยการโรงเรียนที่ดำเนินการตามนโยบาย ประสบผลสำเร็จ ถูกคัดเลือกเข้าร่วมการประชุม จำนวน เขตละ 20 โรงเรียนนั้น บัดนี้การประชุมได้เสร็จเรียบร้อย และทาง สพฐ.ได้แจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนดำเนินการแจ้งให้คณะครูและโรงเรียนใกล้เคียงได้รับทราบ ดังนี้

1.องค์ความรู้ที่สำคัญ

               1.ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

              2.ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

               3.แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

             4.แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

               5.(ร่าง)แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)

               6.Thailand 4.0

                    7.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

2.นโยบาย สพฐ

               1.การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้     2.โครงการโรงเรียนประชารัฐ

               3.การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ Boot Campt                4.โรงเรียนคุณธรรม

               5.การจัดการศึกษา STEM  Aducation                                    6.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน O-NET , NT

                    7.โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้                                 8.การพัฒนาครูแนวใหม่                                                                      9.การพัฒนาโรงเรียน ICU

                    10.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง                                        11.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

               12.การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม                             13.การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

                    14.โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้                                                                                      15.ห้องเรียนอาชีพ                                                            16.ห้องเรียนดนตรี

               17.วิทยฐานะแนวใหม่                                    18.Profesional  Learning  Community ( PLC)

               19.การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  (Inclusive  Education)

3. สพฐ.ให้ครูติดตามและรายงานข้อมูลทาง Google  Forms โดยการรายงานรูป QR Code

 

โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 436 ครั้ง