ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปี 2560 -2563
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
คณะกรรมการนักเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รายการโทรทัศน์
 

 

 


บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
เว็ปหน่วยงาน
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ผอ.สุริยา
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ผอ.สุริยา โนนเสนา
คำสั่ง แต่งตั้ง 4 ท่อน ผอ.สุริยา
ประกาศ โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2556
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
เช็คเวบโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ตรวจสอบ ก.พ.7 อิเลคทรอนิคส์
นำเสนอโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
นำเสนอโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เข้าค่ายคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
google
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ครูบ้านนอก
ครูไทย
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา EIS
เพลง กฎลูกเสือ
คุรุสภา
เฟสบุ๊ค ผอ. (suriya nonsena) facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง
DLIT
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 สพป.นศ.2
โรงเรียนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556
นำเสนอโรงเรียนพระราชทาน ปี 2558
นำเสนอโรงเรียนพระราชทาน 2558 ครับ
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
เอกสารสำหรับแก้ไข งานธุรการ
หนังสือราชการ สพป.นศ.2
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ร่าง ข้อบังคับการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

ร่าง

ข้อบังคับ
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
.................................

หมวด

ความทั่วไป

..................

            ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา” 

            ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

            ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

            ชมรม หมายความว่า ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

            สมาชิก หมายความว่า สมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

            คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

            คณะอนุกรรมการ หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และให้หมายความรวมถึงคณะทำงาน หรือบุคคลที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน

            ประธาน หมายความว่า ประธานคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

            รองประธาน หมายความว่า รองประธานคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

            กรรมการ หมายความว่า กรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

            โรงเรียน หมายความว่า โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

 

 

- 2 -

 

            ข้อ 4 ให้คณะกรรมการรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับ รวมทั้งออกระเบียบ คำสั่ง ประกาศตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้

 

หมวด 2 

ชื่อ และวัตถุประสงค์ของของชมรม

......................

ส่วนที่ 1

ชื่อและเครื่องหมายชมรม

.......................

            ข้อ 5 ชมรมนี้ชื่อว่า ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา” ชื่อย่อว่า ชศ.รร.ท.พศ.” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ Wat ThungKwuay School Alumni Assembly ” ชื่อย่อว่า “ T.K.S.A.A.”

            ข้อ 6 เครื่องหมายของชมรมเป็นรูปวงกลม ภายในวงกลม ชั้นนอกมีข้อความว่าชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อยู่ด้านบน และ Wat TungKwuay School Alumni Assembly  อยู่ด้านล่าง ชั้นในเป็นรูป.................................................ตามรูปและลักษณะดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- 3 -

 

ส่วนที่ 2

สำนักงานและวัตถุประสงค์ของชมรม

................................

            ข้อ 7 สำนักงานใหญ่ ของชมรม ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา หมู่ที่ 8 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80110 

โทรศัพท์  075 774 347    htt://www. ThungKwuay.com   E-mail: thungkwai@hotmail.com

            ข้อ 8 วัตถุประสงค์ของชมรม

                        8.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการของโรงเรียนในการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และด้านอื่นๆ เช่น ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่นักเรียน หรือกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของทางโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

                        8.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มของสมาชิก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การเป็นศูนย์รวมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ในระหว่างสมาชิก จัดกองทุนสวัสดิการของชมรมเพื่อใช้ในกิจกรรมการกุศล กิจกรรมอันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของสมาชิก และกิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสมตามความสนใจ

                        8.3 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี ความรักความสามัคคี ขวัญกำลังใจ ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของสมาชิกชมรม ก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

                        8.4 ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 

 

 

 

 

- 4 -

 

หมวด 3

สมาชิก

...................

ส่วนที่ 1

ประเภทสมาชิก และการสมัครเป็นสมาชิก

....................................

            ข้อ 9 สมาชิกของชมรมมี 3 ประเภท คือ
                        ก. สมาชิกสามัญ

                        ข. สมาชิกสมทบ

                        ค. สมาชิกกิตติมศักดิ์

                        9.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่

                                    9.1.1 บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ มีความประพฤติดี และเป็นหรือ เคยเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
                                    9.1.2  เป็นหรือ เคยเป็นผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

                        9.2 สมาชิกสมทบ ได้แก่

                                    9.2.1 สามีหรือภรรยาหรือบุตรของสมาชิกสามัญตามข้อ 9 .1 ที่สมัครใจเป็นลายลักษณ์อักษรเข้าเป็นสมาชิก และคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ รับเป็นสมาชิก

                                    9.2.2  เป็นผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน และอาศัยอยู่ในตำบลเขาโร ที่สมัครใจเป็นลายลักษณ์อักษรเข้าเป็นสมาชิก และคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ รับเป็นสมาชิก

                        9.3  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีเกียรติคุณและมีอุปการคุณแก่ชมรม หรือแก่โรงเรียน หรือผู้มีคุณลักษณะเหมาะสมประการอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกภาพเริ่ม เมื่อวันที่ผู้ได้รับเชิญตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธาน

- 5 -

 

            ข้อ 10 การเข้าเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบนั้น ผู้ประสงค์ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของชมรมต่อเลขานุการชมรม สมาชิกภาพเริ่มเมื่อได้ชำระค่าสมัครต่อเหรัญญิกของชมรม และคณะกรรมการลงมติรับเป็นสมาชิก 

            ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาขณะที่รับราชการอยู่ในโรงเรียน มีสิทธิเป็นสมาชิกสามัญ ไม่ต้องเสียค่าสมัครและค่าบำรุง เว้นแต่แสดงเจตนาเป็นอื่น

            สำหรับสมาชิกสมทบต้องมีสมาชิกสามัญ 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองว่า ผู้สมัครไม่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม และคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ รับเป็นสมาชิก

            ข้อ 11 เมื่อเลขานุการได้รับใบสมัครแล้ว ให้ตรวจสอบว่า ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ ไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกลบชื่อออกจากการเป็นสมาชิกของชมรม และไม่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม แล้วรวบรวม นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเป็นประการใดแล้ว ให้เลขานุการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว

            ข้อ 12 การชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง ให้ผู้สมัครชำระพร้อมกันในวันที่ยื่นใบสมัครตามอัตราดังต่อไปนี้

                        12.1 ค่าลงทะเบียน

                                    12.1.1 สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ คนละ 100 บาท

                                    12.1.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ยกเว้นค่าลงทะเบียน

                        12.2 ค่าบำรุง

                                    12.2.1 สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ ตลอดชีพคนละ 700 บาท รายปี ๆ ละ 200 บาท

                                    12.2.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ยกเว้นค่าบำรุง เว้นแต่แสดงเจตนาเป็นอื่น

            ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติไม่รับบุคคลใดเป็นสมาชิก ชมรมจะคืนเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงให้ต่อไป

 

- 6 -

 

            ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกแล้ว จะเรียกคืนเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงที่ได้จ่ายไว้แล้วไม่ได้ ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด


ส่วนที่ 2

สิทธิ หน้าที่ ของสมาชิก

..........................

            ข้อ 13 สมาชิกสามัญ มีสิทธิ และหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                        13.1 มีสิทธิประดับเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ หรือแต่งชุดเครื่องแบบของชมรมได้ในโอกาสอันควร

                        13.2 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญและประชุมใหญ่วิสามัญของชมรม

                        13.3 มีสิทธิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่างๆ ของชมรมต่อคณะกรรมการ หรือที่ประชุมใหญ่

                        13.4 มีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับ

                        13.5 มีสิทธิเลือกตั้ง และสมัครเป็นประธาน หรือกรรมการ

                        13.6 มีสิทธิใช้สถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑ์ของชมรมโดยเท่าเทียมกัน

                        13.7 มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม

                        13.8 มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ ตามข้อบังคับของชมรม

                        13.9 มีสิทธิตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สิน ตลอดจนทะเบียนสมาชิกจากกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ ในเวลาอันสมควรระหว่างเวลาทำการของชมรม

                        13.10 มีสิทธิได้รับประโยชน์ต่างๆ อันพึงได้เนื่องจากผลงานตามวัตถุประสงค์ของชมรม

                        13.11 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ขอให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้ ในคำขอนั้นต้องแสดงเหตุผลให้ชัดเจนด้วย

 

- 7

 

                        13.12 มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรมการตราขึ้น และข้อบังคับของชมรมโดยเคร่งครัด 
                        13.13 มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน และร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ชมรมจัดให้มีขึ้น

                        13.14 มีหน้าที่เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของชมรม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

                        13.15 มีหน้าที่แจ้งสถานที่อยู่หรือภูมิเลาเนา เมื่อมีการย้ายสถานที่อยู่หรือภูมิลำเนาในเวลาอันสมควร

                        13.16 มีหน้าที่อื่นๆตามข้อบังคับกำหนดให้

            ข้อ 14 สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักดิ์  มีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ ยกเว้นข้อ 13.4, 13.5, 13.9, 13.10  และข้อ 13.11  

            ข้อ 15 สมาชิกทุกประเภทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

                        15.1 ชำระค่าบำรุงตามข้อบังคับนี้

                        15.2 ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของชมรม

                        15.3 ช่วยเหลือ สนับสนุน และร่วมในกิจกรรมของชมรม ที่ชมรมจัดให้มีขึ้น

                        15.4 แจ้งให้นายทะเบียนทราบเป็นหนังสือกรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ และตำแหน่งหน้าที่ ในเวลาอันสมควร

                        15.5 เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของชมรม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

 

ส่วนที่ 3

การขาดจากสมาชิกภาพ

...........................

            ข้อ 16  การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
                        16.1 ตาย
                        16.2 ลาออก

 

- 8 -

 

            ข้อ 17 การลาออก ให้สมาชิกที่ประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพ แจ้งความจำนงเป็นหนังสือไปย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2556,11:30   อ่าน 642 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ