ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ร่าง ข้อบังคับการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

ร่าง

ข้อบังคับ
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
.................................

หมวด

ความทั่วไป

..................

            ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา” 

            ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

            ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

            ชมรม หมายความว่า ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

            สมาชิก หมายความว่า สมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

            คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

            คณะอนุกรรมการ หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และให้หมายความรวมถึงคณะทำงาน หรือบุคคลที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน

            ประธาน หมายความว่า ประธานคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

            รองประธาน หมายความว่า รองประธานคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

            กรรมการ หมายความว่า กรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

            โรงเรียน หมายความว่า โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

 

 

- 2 -

 

            ข้อ 4 ให้คณะกรรมการรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับ รวมทั้งออกระเบียบ คำสั่ง ประกาศตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้

 

หมวด 2 

ชื่อ และวัตถุประสงค์ของของชมรม

......................

ส่วนที่ 1

ชื่อและเครื่องหมายชมรม

.......................

            ข้อ 5 ชมรมนี้ชื่อว่า ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา” ชื่อย่อว่า ชศ.รร.ท.พศ.” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ Wat ThungKwuay School Alumni Assembly ” ชื่อย่อว่า “ T.K.S.A.A.”

            ข้อ 6 เครื่องหมายของชมรมเป็นรูปวงกลม ภายในวงกลม ชั้นนอกมีข้อความว่าชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อยู่ด้านบน และ Wat TungKwuay School Alumni Assembly  อยู่ด้านล่าง ชั้นในเป็นรูป.................................................ตามรูปและลักษณะดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- 3 -

 

ส่วนที่ 2

สำนักงานและวัตถุประสงค์ของชมรม

................................

            ข้อ 7 สำนักงานใหญ่ ของชมรม ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา หมู่ที่ 8 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80110 

โทรศัพท์  075 774 347    htt://www. ThungKwuay.com   E-mail: thungkwai@hotmail.com

            ข้อ 8 วัตถุประสงค์ของชมรม

                        8.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการของโรงเรียนในการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และด้านอื่นๆ เช่น ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่นักเรียน หรือกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของทางโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

                        8.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มของสมาชิก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การเป็นศูนย์รวมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ในระหว่างสมาชิก จัดกองทุนสวัสดิการของชมรมเพื่อใช้ในกิจกรรมการกุศล กิจกรรมอันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของสมาชิก และกิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสมตามความสนใจ

                        8.3 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี ความรักความสามัคคี ขวัญกำลังใจ ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของสมาชิกชมรม ก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

                        8.4 ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 

 

 

 

 

- 4 -

 

หมวด 3

สมาชิก

...................

ส่วนที่ 1

ประเภทสมาชิก และการสมัครเป็นสมาชิก

....................................

            ข้อ 9 สมาชิกของชมรมมี 3 ประเภท คือ
                        ก. สมาชิกสามัญ

                        ข. สมาชิกสมทบ

                        ค. สมาชิกกิตติมศักดิ์

                        9.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่

                                    9.1.1 บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ มีความประพฤติดี และเป็นหรือ เคยเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
                                    9.1.2  เป็นหรือ เคยเป็นผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

                        9.2 สมาชิกสมทบ ได้แก่

                                    9.2.1 สามีหรือภรรยาหรือบุตรของสมาชิกสามัญตามข้อ 9 .1 ที่สมัครใจเป็นลายลักษณ์อักษรเข้าเป็นสมาชิก และคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ รับเป็นสมาชิก

                                    9.2.2  เป็นผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน และอาศัยอยู่ในตำบลเขาโร ที่สมัครใจเป็นลายลักษณ์อักษรเข้าเป็นสมาชิก และคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ รับเป็นสมาชิก

                        9.3  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีเกียรติคุณและมีอุปการคุณแก่ชมรม หรือแก่โรงเรียน หรือผู้มีคุณลักษณะเหมาะสมประการอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกภาพเริ่ม เมื่อวันที่ผู้ได้รับเชิญตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธาน

- 5 -

 

            ข้อ 10 การเข้าเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบนั้น ผู้ประสงค์ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของชมรมต่อเลขานุการชมรม สมาชิกภาพเริ่มเมื่อได้ชำระค่าสมัครต่อเหรัญญิกของชมรม และคณะกรรมการลงมติรับเป็นสมาชิก 

            ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาขณะที่รับราชการอยู่ในโรงเรียน มีสิทธิเป็นสมาชิกสามัญ ไม่ต้องเสียค่าสมัครและค่าบำรุง เว้นแต่แสดงเจตนาเป็นอื่น

            สำหรับสมาชิกสมทบต้องมีสมาชิกสามัญ 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองว่า ผู้สมัครไม่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม และคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ รับเป็นสมาชิก

            ข้อ 11 เมื่อเลขานุการได้รับใบสมัครแล้ว ให้ตรวจสอบว่า ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ ไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกลบชื่อออกจากการเป็นสมาชิกของชมรม และไม่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม แล้วรวบรวม นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเป็นประการใดแล้ว ให้เลขานุการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว

            ข้อ 12 การชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง ให้ผู้สมัครชำระพร้อมกันในวันที่ยื่นใบสมัครตามอัตราดังต่อไปนี้

                        12.1 ค่าลงทะเบียน

                                    12.1.1 สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ คนละ 100 บาท

                                    12.1.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ยกเว้นค่าลงทะเบียน

                        12.2 ค่าบำรุง

                                    12.2.1 สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ ตลอดชีพคนละ 700 บาท รายปี ๆ ละ 200 บาท

                                    12.2.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ยกเว้นค่าบำรุง เว้นแต่แสดงเจตนาเป็นอื่น

            ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติไม่รับบุคคลใดเป็นสมาชิก ชมรมจะคืนเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงให้ต่อไป

 

- 6 -

 

            ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกแล้ว จะเรียกคืนเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงที่ได้จ่ายไว้แล้วไม่ได้ ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด


ส่วนที่ 2

สิทธิ หน้าที่ ของสมาชิก

..........................

            ข้อ 13 สมาชิกสามัญ มีสิทธิ และหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                        13.1 มีสิทธิประดับเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ หรือแต่งชุดเครื่องแบบของชมรมได้ในโอกาสอันควร

                        13.2 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญและประชุมใหญ่วิสามัญของชมรม

                        13.3 มีสิทธิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่างๆ ของชมรมต่อคณะกรรมการ หรือที่ประชุมใหญ่

                        13.4 มีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับ

                        13.5 มีสิทธิเลือกตั้ง และสมัครเป็นประธาน หรือกรรมการ

                        13.6 มีสิทธิใช้สถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑ์ของชมรมโดยเท่าเทียมกัน

                        13.7 มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม

                        13.8 มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ ตามข้อบังคับของชมรม

                        13.9 มีสิทธิตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สิน ตลอดจนทะเบียนสมาชิกจากกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ ในเวลาอันสมควรระหว่างเวลาทำการของชมรม

                        13.10 มีสิทธิได้รับประโยชน์ต่างๆ อันพึงได้เนื่องจากผลงานตามวัตถุประสงค์ของชมรม

                        13.11 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ขอให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้ ในคำขอนั้นต้องแสดงเหตุผลให้ชัดเจนด้วย

 

- 7

 

                        13.12 มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรมการตราขึ้น และข้อบังคับของชมรมโดยเคร่งครัด 
                        13.13 มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน และร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ชมรมจัดให้มีขึ้น

                        13.14 มีหน้าที่เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของชมรม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

                        13.15 มีหน้าที่แจ้งสถานที่อยู่หรือภูมิเลาเนา เมื่อมีการย้ายสถานที่อยู่หรือภูมิลำเนาในเวลาอันสมควร

                        13.16 มีหน้าที่อื่นๆตามข้อบังคับกำหนดให้

            ข้อ 14 สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักดิ์  มีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ ยกเว้นข้อ 13.4, 13.5, 13.9, 13.10  และข้อ 13.11  

            ข้อ 15 สมาชิกทุกประเภทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

                        15.1 ชำระค่าบำรุงตามข้อบังคับนี้

                        15.2 ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของชมรม

                        15.3 ช่วยเหลือ สนับสนุน และร่วมในกิจกรรมของชมรม ที่ชมรมจัดให้มีขึ้น

                        15.4 แจ้งให้นายทะเบียนทราบเป็นหนังสือกรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ และตำแหน่งหน้าที่ ในเวลาอันสมควร

                        15.5 เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของชมรม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

 

ส่วนที่ 3

การขาดจากสมาชิกภาพ

...........................

            ข้อ 16  การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
                        16.1 ตาย
                        16.2 ลาออก

 

- 8 -

 

            ข้อ 17 การลาออก ให้สมาชิกที่ประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพ แจ้งความจำนงเป็นหนังสือไปย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2556,11:30   อ่าน 1460 ครั้ง